Email

Úvod

Popis služby Email.cz

 1. Server a Mobilní aplikace umožňuje Uživatelům přijímat a odesílat elektronickou poštu (dále jen „E-mail“ nebo „E-maily“) z uživatelem zaregistrované emailové adresy.
 2. Užitím služby email.cz (dále jen „Služba“) se rozumí přihlášení Uživatele do systému Serveru nebo Mobilní aplikace, vybírání doručených E-mailů a/nebo odesílání E-mailů prostřednictvím příslušného komunikačního protokolu Služby.
 3. Uživatel má možnost stahovat E-maily prostřednictvím pop3 do svého počítače či využívat IMAP pro vzdálený přístup k E-mailům.
 4. Uživatel má možnost využívat Službu prostřednictvím mobilního telefonu. Využití Služby prostřednictvím mobilního telefonu je podmíněno umístěním aplikace podporující Službu do mobilního telefonu Uživatele a podpora této aplikace mobilním telefonem nebo použitím internetové stránky https://email.seznam.cz.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Službu mohou využívat pouze registrovaní Uživatelé.
 2. Služba je Provozovatelem Uživatelům poskytována bezplatně.
 3. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Služby, za nedoručení E-mailu, za doručení poškozeného E-mailu, za neodeslání E-mailu, za odeslání poškozeného E-mailu, za únik informací o Uživateli Služby, za ztrátu a/nebo poškození dat Uživatelem uložených nebo vytvořených v emailové schránce ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Služby.
 4. Provozovatel se zavazuje, že obsah E-mailů neposkytne třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonnou povinnost obsah E-mailů poskytnout orgánům státní moci.
 5. Provozovatel se zavazuje obsah E-mailů needitovat, necenzurovat a nemonitorovat, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet E-mailů odesílaných Uživatelem, systémově monitorovat obsah E-mailů antispamovými a antivirovými programy zabraňujícími přijímání spamových a zavirovaných E-mailů. Monitorování obsahu E-mailů antispamovými a antivirovými programy je nezbytné pro poskytování Služby Uživatelům, jakož i pro zajištění bezpečnosti Služby, aniž by byla dotčena důvěrnost E-mailů.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat emailové schránky:
  1. vytvořené Uživatelem za účelem úplatného či bezúplatného postoupení jinému Uživateli,
  2. využívané k rozesílání hromadných nevyžádaných E-mailů (spamů),
  3. zcela nevyužité po dobu 14 dní od svého vytvoření,
  4. do nichž Uživatel po dobu delší než 6 měsíců nepřihlásil,
  5. využívané k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem,
  6. jejichž emailová adresa je způsobilá vyvolat dojem, že Uživatelem Služby je Uživatel obecně známý v rámci celosvětové sítě internet a tato emailová adresa nemá souvislost se jménem Uživatele služby,
  7. jejichž emailová adresa je způsobilá vyvolat dojem, že Uživatelem Služby je obecně známá fyzická nebo právnická osoba a tato emailová adresa nemá souvislost se jménem fyzické nebo názvem právnické osoby,
  8. jejíž Uživatel se pokusil přihlásit na účet jiného Uživatele bez vědomí tohoto Uživatele,
  9. jejíž Uživatel se pokusil narušit stabilitu a chod Služby, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 8. Uživatel má právo svoji emailovou schránku kdykoliv smazat.
 9. Provozovatel má v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povinnost uchovávat provozní údaje Služby, a to do doby rozhodnutí účastnického sporu nebo do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí Služby právně napadeno nebo vymáhána úhrada. Provozní údaje Služby nejsou osobními údaji Uživatelů a jejich ukládání je nezbytné pro poskytování Služby Uživatelům, jakož i pro poskytování podpory Uživatelům související s fungováním Služby.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Služby Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec odst. 2. a 3. v čl. Zpracování osobních údajů Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Tento souhlas je poskytován Uživatelem i v případě zasílání obchodních sdělení třetích stran, pokud si Uživatel nastavil v nastavení Služby zasílání informačních sdělení třetích stran. V takovém případě Provozovatel neposkytuje osobní údaje Uživatelů třetím stranám.
 6. V rámci samotného poskytování služeb on-line reklamy však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.
 7. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytování Služby se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz. Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz přednost.
 2. Věci těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a vymazat svojí emailovou schránku. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 12. 2021.