Kupi.cz

Základní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek dostupných z internetové adresy (URL): https://www.kupi.cz a mobilní aplikace Kupi.cz (dále též „Služba“) je společnost Kupi.cz retail, s.r.o., IČ: 02869802, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224583 (dále též „Provozovatel“).
 2. Každý uživatel Služby je povinen se před užíváním Služby seznámit s těmito Všeobecnými podmínkami užití (dále též „Podmínky“), používáním Služby pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními a je povinen se jimi řídit.
 3. Tyto podmínky upravují užití Služby, dále upravují práva a povinnosti osob užívajících Službu (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Službu a dalším užívání Služby, jakož i další související právní vztahy.
 4. Funkce Služby jsou dostupné pouze registrovaným Uživatelům Služby. Uživatel se může na Službě přihlásit prostřednictvím uživatelského účtu Seznam.cz nebo prostřednictvím uživatelského účtu Facebook. V případě přihlášení prostřednictvím uživatelského účtu Seznam.cz se registrace Uživatele řídí těmito Podmínkami a Smluvními podmínkami pro registraci uživatelů společnosti Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.
 5. Cílem Služby je poskytnout uživatelům přehledné informace o slevách zboží v kamenných prodejnách a e-shopech, jakož i další informace s tímto spojené (akční letáky, seznam prodejen, otevírací doby apod.).
 6. Veškeré informace na Službě pochází z oficiálních webových stránek obchodníků a mohou se měnit.
 7. Provozovatel neodpovídá za obsah letáků publikovaných na Službě a není vlastníkem takto publikovaného obsahu. Provozovatel není vlastníkem, ani primárním držitelem práv duševního vlastnictví obsahu, který se může na Službě vyskytovat.
 8. Provozovatel není prodejcem zboží nebo služeb publikovaných na Službě a prostřednictvím Služby není možné zboží ani služby nakupovat, ani jinak vstoupit do jakéhokoliv právního vztahu se subjektem, jehož letáky se na Službě objevují.
 9. Provozovatel není obchodním, ani jiným zástupcem obchodníků.

Zřeknutí se záruky

 1. Rozumíte a přijímáte, že Údaje na Službě jsou poskytovány „tak, jak jsou“, tedy bez záruky jejich přesnosti. Službu používáte na vlastní riziko. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za následky použití informací nalezených na Službě.
 2. Provozovatel nezaručuje:
  1. že informace na Službě odpovídají účelu vaší návštěvy;
  2. nepřerušený provoz Služby;
  3. bezchybný provoz Služby.
 3. Veškeré informace o produktech a slevách uvedené na Službě jsou čerpány z oficiálních materiálů uvedených prodejců (tj. webové stránky prodejců, akční letáky atd.). Slevy uvedené na Službě platí od a do uvedeného data nebo do vyprodání zásob. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nemohou být použity pro vymáhání zboží dle uvedených specifikací. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou chybnou informací či nesprávností údajů uvedených na Službě. Riziko vzniku škody v souvislosti s chybnými údaji nese výhradně Uživatel sám.
 4. Služba může obsahovat odkazy internetové stránky provozované třetími osobami. Uznáváte a souhlasíte, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přístupnost nebo obsah těchto zdrojů ani za následky spojené s použitím takového obsahu.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost informací prezentovaných na Službě a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění a bez náhrady změnit jakýkoli materiál umístěný na Službě.
 6. Provozovatel může kdykoliv dočasně nebo trvale ukončit provozování Služby bez předchozího upozornění a bez náhrady.

Zakázaná činnost

 1. Uživatel Služby nesmí používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
 2. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server Provozovatele, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 3. Uživatel Služby nesmí žádným způsobem (automatizovaně i neautomatizovaně) vytěžovat databázi a/nebo Službu Provozovatele. Uživatel není oprávněn žádným způsobem přebírat obsah Služby.
 4. Uživatel může službu používat pouze k osobním účelům. Využití pro firemní účely není možné.

Soukromí

 1. Provozovatel i společnost Seznam.cz postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. V případě přihlášení Uživatele přes Službu do uživatelského účtu Seznam.cz neposkytuje společnost Seznam.cz přístup Provozovateli k osobním údajům Uživatele. Pro účely funkcí Služby vyžadující osobní údaje Uživatele, o které Uživatel na Služby zažádá (např. zasílání letáků do e-mailové schránky Uživatele), je společnost Seznam.cz oprávněna předat osobní údaje Uživatele nezbytné pro poskytnutí dané funkce v rozsahu požadované Uživatelem (zejména adresné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá konkrétní požadovanou službu Služby, a jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 3. V konkrétních případech může Provozovatel či společnost Seznam.cz zpracovávat osobní údaje nad rámec výše uvedeného dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele či společnosti Seznam.cz nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování Služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
 4. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Seznam.cz, a to v příslušné sekci.

Obchodní sdělení

Přenos informací

S veškerými neosobními sděleními nebo materiály, které přenesete na Službu prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně veškerých údajů, otázek, komentářů, recenzí, hodnocení, návrhů a podobně, je a bude zacházeno jako s nedůvěrnými a otevřenými sděleními či materiály. Vše, co přenesete nebo zašlete, se stane vlastnictvím Provozovatele a bude moci být použito pro jakýkoliv účel, včetně, mimo jiného, reprodukce, sdělení, přenosu, zveřejnění, vysílání a zaslání. Provozovatel nemá žádnou povinnost používat předložené informace.

Závěrečná ustanovení

 1. Služba a jeho jednotlivé součásti (software, grafický design atd.) je chráněno autorským právem Provozovatele. Každý je povinen vyvarovat se porušování těchto autorských práv, jinak se vystavuje možnosti soudního postihu (náhrada škody, trestní odpovědnost atd.).
 2. V případě, že Uživatel bude vyvíjet činnost směřující ke znemožnění nebo omezení provozu Služby Provozovatele (viď. Zakázaná činnost upravena v těchto Podmínkách), je Provozovatel oprávněn zablokovat či omezit přístup Uživatele na Službu, a to i bez předchozího upozornění a bez náhrady. Zároveň je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši, kterou Uživatel v důsledku činnosti směřující ke znemožnění/omezení provozu Služby Provozovateli způsobil.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb na Služby či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a přestat užívat Službu. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.
 4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 8. 2019.

Kupi.cz retail, s.r.o.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5 – Smíchov