Kalendář

Úvod

Popis Služby

 1. Služba umožňuje Uživatelům zobrazit kalendář, vytvářet v kalendáři události, tyto události spravovat, sdílet s jinými subjekty a mazat je, vytvářet další kalendáře a tyto kalendáře sdílet, importovat externí kalendáře a využívat protokolu pro napojení Služby do jiných klientů, které tento protokol podporují.
 2. Užitím Služby se rozumí přihlášení Uživatele do Služby, zobrazení kalendáře, vytvoření události, její správa, sdílení události, jakož i využití jiných funkcionalit Služby dle předchozího odstavce.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Užití Služby je vázáno na účet registrovaného uživatele Provozovatele – viz (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-registrace/ (dále jen „Uživatelský účet“). Pro užití některých funkcionalit Služby nemusí být Uživatelský účet vyžadován.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití Uživatelského účtu nebo osobních údajů Uživatele třetí osobou, pokud Uživatel umožnil (ať již úmyslně, nebo z nedbalosti) užít svůj Uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.
 3. Služba je Provozovatelem Uživatelům poskytována bezplatně.
 4. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Služby či její jednotlivé funkcionality, za únik informací o Uživateli Služby, za ztrátu a/nebo poškození dat Uživatelem uložených nebo vytvořených ve Službě, ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Služby.
 5. Provozovatel se zavazuje, že obsah vložený Uživatelem do Služby (dále jen „Obsah“) neposkytne třetím osobám, s výjimkou případů, kdy Uživatel sám nasdílí Obsah jinému uživateli Služby. Toto neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonnou povinnost Obsah poskytnout orgánům veřejné moci.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat kalendář Uživatele vytvořený na Službě, pokud:
  1. nebyl využit po dobu 14 dní od svého vytvoření nebo po dobu delší než 6 měsíců,
  2. je dle zjištění Provozovatele využíván k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, těmito Podmínkami nebo oprávněnými zájmy Provozovatele, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 7. Uživatel má právo kdykoliv ukončit užívání Služby a svůj účet na Službě kdykoliv smazat.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Služby Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec odst. 2. a 3. čl. Zpracování osobních údajů Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.
 6. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá
  Provozovateli za způsobenou škodu.
 7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytování Služby se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz. Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz přednost.
 2. Věci těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu těchto Podmínek Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a užívání Služby ukončit. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že tím změnu Podmínek přijímá.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 3. 2020.