Email Profi

Úvod

Popis služby email.seznam.cz na vlastní doméně

 1. Server umožňuje Uživatelům přijímat a odesílat elektronickou poštu (dále jen „E-mail“ nebo „E-maily“) ze zaregistrované emailové adresy.
 2. Provozovatel umožňuje Uživatelům bezplatné založení e-mailové adresy na Uživatelem zaregistrované doméně a bezplatné založení neomezeného počtu dalších e-mailových adres (dále jen „odvozené e-mailové adresy“) na Uživatelem zaregistrované doméně.
 3. Provozovatel umožní Uživatelům přijímat a odesílat E-maily z Uživatelem zaregistrované emailové adresy registrované na vlastní doméně Uživatele, jakož přijímat a odesílat E-maily Uživatelům odvozených e-mailových adres.
 4. Užitím služby Email.Profi.cz (dále jen „Služba“) se rozumí přihlášení Uživatele do systému Serveru, vybírání doručených E-mailů a/nebo odesílání E-mailů prostřednictvím příslušného komunikačního protokolu Služby.
 5. Uživatel e-mailové adresy na vlastní doméně, jakož i Uživatel odvozené e-mailové adresy má možnost stahovat E-maily prostřednictvím pop3 do svého počítače.
 6. Uživatel e-mailové adresy na vlastní doméně, jakož i Uživatel odvozené e-mailové adresy má možnost využívat Službu prostřednictvím mobilního telefonu. Využití Služby prostřednictvím mobilního telefonu je podmíněno umístěním aplikace podporující Službu do mobilního telefonu Uživatele a podpora této aplikace mobilním telefonem nebo použitím internetové stránky https://m.email.seznam.cz.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel e-mailové adresy na vlastní doméně, jakož i Uživatel odvozené e-mailové adresy není oprávněn využít e-mailovou adresu k rozesílání hromadných obchodních sdělení.
 2. Uživatel e-mailové adresy na vlastní doméně, jakož i Uživatel odvozené e-mailové adresy odpovídají za dodržování těchto Podmínek.
 3. Uživatel odvozené e-mailové adresy je oprávněn se svojí e-mailovou schránkou nakládat nezávisle na Uživateli e-mailové adresy na vlastní doméně, který tuto odvozenou e-mailovou adresu zřídil.
 4. Na práva a povinnosti smluvních stran se v plném rozsahu uplatní smluvní podmínky služby Email.seznam.cz dostupné na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Služby Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. Zpracování osobních údajů odst. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Tento souhlas je poskytován Uživatelem i v případě zasílání obchodních sdělení třetích stran, pokud si Uživatel nastavil v nastavení Služby zasílání informačních sdělení třetích stran. V takovém případě Provozovatel neposkytuje osobní údaje Uživatelů třetím stranám.
 6. V rámci samotného poskytování služeb on-line reklamy však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.
 7. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytování Služby se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz a Smluvní podmínky služby Email.seznam.cz. Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz a před ustanoveními Smluvních podmínek služby Email.seznam.cz přednost.
 2. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., a příslušnou právní úpravou.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a vymazat svojí emailovou schránku. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.
 4. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 3. 2022.