Vše o pracovní době

Bude to teď trochu nudné právničiny, ale bez jasných definicí to na začátku nejde. Protože teprve pak se můžeme na lecčems individuálně domluvit, flexibilita je totiž v Seznamu naše oblíbené slovo.

Co je to pracovní doba?

Pracovní dobu nám definuje Zákoník práce jako dobu, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a dobu, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určuje její začátek a konec.

Jak se stanovuje pracovní doba?

Základní pracovní doba je 40 hodin týdně (denně 8 hodin). Existují i výjimky, kdy nemusí základní pracovní doba činit celých 40 hodin týdně, a to např. ve směnných či nepřetržitých provozech. Zde bývá týdenní pracovní doba o něco zkrácená. Pokud chceme vědět, jakou máme měsíční pracovní dobu, tak počet pracovních dnů ve zvoleném měsíci vynásobíme počtem hodin průměrně odpracovaných za jeden den. Například má-li měsíc 21 pracovních dní a rozvržení je 8 pracovních hodin za den, tak měsíční pracovní doba činí 168 hodin. S pracovní dobou souvisí ještě pár pojmů, které je dobré znát.

Noční práce

Práce konaná v noční době, tj. doba mezi 22. a 6. hodinou.

Práce přesčas

Práce, která je vykonávaná na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele. Je to práce nad stanovenou týdenní pracovní dobou a zaměstnavatel ji může nařídit pouze z vážných provozních důvodů. A celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce, nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem jinak.

Pracovní pohotovost

Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost pouze na základě dohody. Za pracovní pohotovost přísluší zaměstnanci odměna, za výkon práce v době pracovní pohotovosti mu náleží mzda či plat.

Kdy mám nárok na přestávku?

Nejdéle po 6 hodinách máte nárok na přestávku, a to v délce minimálně 30 minut. Pozor, tuto přestávku nelze čerpat na začátku a konci pracovní doby. Můžete samozřejmě využít i delší pauzu. Přestávka se však nezapočítává do pracovní doby. Většina našich seznamáckých poboček má v blízkém okolí více restaurací, a je tedy možné zvládnout oběd s kolegy za 30, 40 minut. Existují i takzvané bezpečností přestávky, na které mají někteří zaměstnanci nárok (například při vysoké fyzické zátěži, dlouhodobém zatížení zraku aj.), tato přestávka se do pracovní doby započítává. Zákon ukládá zaměstnavateli poskytnout zvláštní přestávku i na kojení pro kojící matky. Tato přestávka se rovněž započítává do pracovní doby.

Jak dlouho mohu maximálně pracovat v jednom dni?

Maximální délka pracovního dne či směny je 12 hodin. Opět existují i výjimky, například u zaměstnanců ve zdravotnictví. Je potřeba pamatovat i na jistá omezení u zaměstnanců mladších 18 let. Jejich pracovní doba nesmí překročit 8 hodin denně a 40 hodin týdně v celkovém souhrnu (započítávají se do toho všechny pracovní vztahy, tj. i s jinými zaměstnavateli). Mladiství rovněž nemají povolenu práci v noci a práci přesčas. Mají také nárok na přestávku, která trvá minimálně 30 minut, a poskytuje se již po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Jak funguje zkrácená pracovní doba?

Zkrácenou pracovní dobu definuje v některých případech Zákoník práce – jedná se např. o báňské provozy (37,5 hodin týdně), dvousměnné (38,75 hodin týdně), vícesměnné provozy a nepřetržité provozy (37,5 hodin týdně). Něco jiného je ovšem „kratší pracovní doba“. To je něco, co si se svým zaměstnavatelem můžete sami domluvit. Například chcete-li kratší úvazek kvůli studiu, jinému zaměstnání apod. Zaměstnavatel vám může a nemusí vyjít vstříc, ale v Seznamu studiu fandíme. Zákon pamatuje i na ty, kdo se starají o dítě mladší 15 let, těhotné nebo ty, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV. Těmto osobám zaměstnavatel musí v žádosti o kratší pracovní dobu vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, je povinen to písemně odůvodnit.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel?

Váš zaměstnavatel má, v souladu se Zákoníkem práce, povinnost rozvrhnout vaši pracovní dobu. Jeho povinností je také evidence odpracované doby, musí také evidovat počet hodin na pracovní pohotovosti, práci o státních svátcích případně o víkendu, a také evidovat přestávky v práci. Vy máte naopak právo do této evidence nahlížet. Forma evidence je na zaměstnavateli.

U nás v Seznamu nám s tím pomáhá docházkový systém a zaměstnanec si v něm spravuje a eviduje záznamy o pracovní době elektronicky. Docházkový systém je přístupný i vzdáleně a v aplikaci, takže není nutné přihlašování přímo na pobočkách. Přes docházkový systém si Seznamáci žádají i o dovolenou, Dny volna navíc nebo evidují návštěvu lékaře, pracovní cesty apod.

Pružná pracovní doba vs. směnná pracovní doba

Jak vlastně funguje pružná pracovní doba? Znamená to, že je rozdělena na základní (pevnou) a volitelnou (pohyblivou) část. Základní část vám určuje zaměstnavatel a volitelnou si určujete sami. Možnosti rozvržení bývají obvykle upraveny interním předpisem. Součet základní a volitelné pracovní doby tvoří vaši celkovou stanovenou pracovní dobu. Naproti tomu směnná pracovní doba je obvykle přesně časově vymezená a stanovená zaměstnavatelem. Zaměstnanec je pak povinen se začátkem pracovní doby začít vykonávat svou práci. Jednoduše to znamená, že musíte být nejen na pracovišti, ale také být připraveni vykonávat práci. Do pracovní doby se tedy zpravidla nezapočítává doba, kdy se například převlékáte, přesouváte do areálu či jinak připravujete.

Jak je nastavená pracovní doba v Seznamu?

V Seznamu máme pružnou pracovní dobu. Pravidlem je, že bychom měli být v práci a k zastižení mezi 10 a 15 hodinou. A to z logického předpokladu, že se v tomhle čase odehrává většina interních aktivit a komunikace. Pak je čistě na vás, zda jste spíše ranní ptáče, nebo si raději přispíte. Začít můžete nejdříve v 6.00 a skončit nejpozději ve 22.00 hodin. Mimo tento čas mohou pracovat pouze kolegové s povolenou noční prací. Pružné pracovní době v Seznamu rozumíme, protože přispívá k lepšímu work-life balance a kombinování práce s koníčky nebo rodinou.