12. 8. 2019

Smluvní podmínky služby Sdovolena.cz účinné od 12. 8. 2019

Úvod

 1. Server Sdovolená.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých položek zájezdů z nabídky Uživatelů (dále také jen „inzeráty“) za účelem jejich představení a prodeje koncovým uživatelům Serveru Sdovolená.cz, tj. nabízí uživatelům možnost hledání konkrétních termínů zájezdů, které je nabízeno Uživateli registrovanými na Serveru Sdovolená.cz.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování nabídek zájezdů včetně jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé položky zájezdů mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení.

Registrace Uživatele do služby Sdovolená.cz

 1. Základní podmínky pro registraci do služby Sdovolená.cz:
  1. Uživatel musí skutečně existovat a mít aktivní www stránky dostupné v rámci internetu, jež musejí být v českém jazyce, a v rámci takovýchto stránek je oprávněně provozována cestovní kancelář.
  2. Uživatel musí splňovat všechny podmínky dané platnými právními předpisy ČR pro provozování cestovní kanceláře na území ČR.
  3. Uživatel musí mít zřízenou službu Provozovatele Peněženka, kterou si zřídí v Klientské zóně na adrese https://klient.seznam.cz/.
  4. Uživatel musí být přímo provozovatelem cestovní kanceláře, a ne zprostředkovatelem služeb nebo „agenturním prodejcem“.
  5. Uživatel se pro inzerci na Sdovolena.cz nesmí nechat zastupovat třetí stranou, tj. nesmí využívat pro užití služeb na Serveru Sdovolena.cz jiný třetí subjekt.
  6. Uživatel musí mít sídlo nebo v případě zahraniční osoby organizační složku podniku na území ČR.
 2. Povinné údaje uváděné Uživatelem při registraci na internetové stránce pro přidání subjektu:
  1. Název Uživatele;
  2. Identifikační číslo Uživatele;
  3. Kontaktní osoba Uživatele;
  4. Kontaktní telefon;
  5. Kontaktní email;
  6. Platný odkaz na funkční internetové stránky Uživatele.
 3. Tyto údaje musí korespondovat s údaji na internetových stránkách Uživatele.

Další podmínky

 1. Uživatel je povinen vyhovět podmínkám uvedeným na stránce https://napoveda.seznam.cz/cz/sdovolena/informace-pro-inzerenty/pravidla-sluzby-1/  (dále jen „Pravidla služby Sdovolena.cz“).
 2. Na internetových stránkách Uživatele musí být uvedeno zejména:
  1. obchodní firma či jméno a příjmení Uživatele (tj. u právnické osoby název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru a u fyzické osoby její jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze dohledat jednoznačně Uživatele v Obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů
  2. kontaktní údaje – telefon, email a adresa
  3. obchodní podmínky
  4. další náležitosti vyžadované právními předpisy, zejména zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a předpisy na ochranu spotřebitelů.
 3. Registrované Uživatele musí dále splňovat podmínky pro registraci na službě Provozovatele Firmy.cz uvedené na internetových stránkách Firmy.cz, a to v příslušné sekci (dále jen „Pravidla pro firemní profily na Seznamu“). Služba Firmy.cz je provozovaná na internetové adrese (URL): https://www.firmy.cz/. Jako součást registračního balíčku vznikne Uživateli registrací a následným schválením registrace Uživatele do služby Sdovolená.cz Provozovatelem “pasivní firemní profil Seznam“ do služby Provozovatele Firmy.cz, nebyl-li již vytvořen. Ustanovení těchto podmínek mají před ustanoveními Pravidel pro firemní profily na Seznamu přednost.

Schválení registrace Uživatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje na schválení nově registrovaného subjektu minimálně 10 pracovních dní ode dne zaslání požadavku na registraci Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace např. z důvodu porušení těchto Podmínek.
 2. Po schválení registrace Provozovatelem má Uživatel přístup do administračního rozhraní Serveru Sdovolená.cz na adrese admin.sdovolena.cz.
 3. Stahování všech dat z internetových stránek Uživatele ve formátu XML souborů za účelem jejich zobrazení v rámci inzerce, probíhá každý den, avšak za podmínky, že XML soubory na internetových stránkách Uživatelů splňují podmínky Pravidel služby Sdovolena.cz a že se jejich obsah změnil oproti jejich obsahu při posledním stahování dat. Uživatel je odpovědný za právní bezvadnost dat umístěných na jeho internetových stránkách ve formátu XML souborů.

Reklamace

 1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Uživatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Uživatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem nebo doporučeně dopisem.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace se řídí ustanoveními Obchodních podmínek pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. (dále jen „Obchodní podmínky“) dostupných na: https://www.seznam.cz/reklama/.
 3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Serveru, která se týká potvrzené objednávky Uživatele, a to po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
 4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.
 5. Uplatnění námitek vůči vystaveným daňovým dokladům se řídí ustanoveními Obchodních podmínek.

Finanční podmínky

 1. Provozovatel je oprávněn požadovat platbu předem za veškeré služby související se Službou.
 2. Server je zpoplatněn, dle platného produktového listu na adrese https://napoveda.seznam.cz/cz/sdovolena/cenik-inzerce/.
 3. Provozovatel vystaví Uživateli za registraci ke Službě zálohovou fakturu, pokud již registrace na Server není součástí jiného produktu Provozovatele. Tuto zašle e-mailem na kontakt zadaný Uživatelem. Uživatel je povinen zkontrolovat fakturační údaje, RUS účet a uhradit zálohovou fakturu dle fakturačních podmínek uvedených na dokladu.
 4. Uživatel je povinen uhradit cenu za registraci k Serveru nejméně 10 dnů před prvním dnem fixního období, na které je Služba registrována. Období registrace k Serveru je stanoveno fixními daty a nebude měněno nebo posunuto na pozdější období ani v případě, že Uživatel bude v prodlení s úhradou ceny za registraci ke Službě nebo se později zaregistroval na Servisních stránkách. V případě prodlení do deseti dnů od plánovaného začátku poskytování registrace k serveru Uživatel ztrácí nárok na poskytování služeb Serveru po dobu prodlení s úhradou. V případě prodlení o více jak deset dnů od plánovaného začátku poskytování registrace k Serveru bude objednávka bez náhrady zrušena.
 5. Faktury – daňové doklady jsou vystavovány do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. Faktury – daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji uvedenými na zálohové faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí úplaty na účet Provozovatele. Daňové doklady za navýšení kreditu jsou vystavovány dle Smluvního ujednání Provozovatele pro Klientskou zónu a Peněženku.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit inzerci až 2. den po připsání částky uhrazené za umístění inzerce na účet Provozovatele, ne však dříve, než začne běžet objednané období registrace. Zobrazení inzerce je podmíněno současně připsáním kreditu do Peněženky, pokud se tak nestalo již dříve.
 7. Pokud kredit v Peněžence klesne na 0,- Kč, nebo na částku, která není rovna počtu aktivních inzerátů pro daný den, přestanou být inzeráty zobrazovány, a to do okamžiku dobití kreditu v Peněžence, tedy do doby připsání platby v příslušné výši na účet Provozovatele.
 8. Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí zveřejnění inzerce v případě, že eviduje dlužné částky Uživatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen za Službu. Tyto změny sdělí Provozovatel Uživateli e-mailovou zprávou s měsíčním předstihem před účinností takovýchto změn. V případě změn produktového portfolia, k němuž si Provozovatel vyhrazuje právo, je však povinen Uživateli vrátit již přijaté úhrady za nerealizované služby, případně nabídnout adekvátní protiplnění.
 10. Úhrada za inzeráty je strhávána z Peněženky vždy za uplynulý den.
 11. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet provozovatele připsány.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Služby Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec odst. 2. a 3. v čl. Zpracování osobních údajů Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.
 6. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či zastavit zveřejňování jakýchkoli údajů, pokud:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
  3. jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám újmu,
  4. svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele,
  5. nejsou pravdivé.
 2. Provozovatel na Serveru nezveřejňuje nabídky k uzavření smlouvy podle § 1852 občanského zákoníku (tzv. timesharingové smlouvy). Uživatel není oprávněn zveřejnit na Serveru nabídku za účelem uzavření takovéto smlouvy.
 3. Provozovatel je oprávněn smluvní vztah kdykoli vypovědět s tím, že výpověď je účinná jejím doručením Uživateli, a to i prostřednictvím emailu.
 4. Uživatel je odpovědný za obsah inzerátů v tom smyslu, že není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Uživatelem poskytnutých dat prostřednictvím Serveru Sdovolená.cz.
 5. Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické komunikace dobu 10 pracovních dní.
 6. Za porušení těchto Podmínek či z důvodů v těchto Podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování nabídek Uživatele podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Uživatele, a to bez předchozího vyrozumění Uživatele.
 7. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., jejichž znění je dostupné na internetové adrese https://d29-a.sdn.cz/d_29/c_data_G_J/3j2CC.pdf, a příslušnou právní úpravou.
 8. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí občanským zákoníkem.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci a z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky vypovědět písemně zasláním na adresu sídla Provozovatele. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.
 10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 12. 8. 2019.