8. 2. 2021

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz platné od 8. 2. 2021

Následující text představuje „smluvní podmínky“, jejichž odsouhlasením se Objednatel Služby zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení Podmínek kterýmkoli Objednatelem může společnost Seznam.cz, a.s. (provozovatel Služby), uplatnit vůči takovému Objednateli opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

Obecná ustanovení

 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetových serverů Sauto.cz a Smoto.cz (dále jednotlivě jako „Server“, společně i jako „Servery“), dostupných na internetových adresách (URL): https://www.sauto.cz a mobilní aplikace Sauto.cz (dále jen „Mobilní aplikace“ či souhrnně jen „Služba“). 
 2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Administrační systém“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky motorových vozidel. 
 3. Objednatelem placené inzerce je fyzická či právnická osoba (dále jen „Objednatel“) objednávající přístup do Administračního systému, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivou řádkovou inzerci na stránkách Služby. 
 4. Prostřednictvím Služby mohou být Objednatelům nabízeny i doplňkové služby či zboží, a to v souladu se smluvními podmínkami Provozovatele (například Přednostní výpis apod.) (dále jen „Doplňkové služby“). Doplňkové služby však netvoří nedílnou součást Služby a Provozovatel si vyhrazuje právo Doplňkové služby v rámci Služby neposkytovat. 
 5. Objednatel není oprávněn umožnit třetím osobám, zejména pak osobám podnikajícím vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti prodeje a/nebo pronájmu automobilů, motocyklů a souvisejících produktů, jakož i v jiné příbuzné činnosti (dále jen „obchodní automobilové činnosti“), přístup do Administračního systému nebo jiným způsobem (např. importy) jeho zpřístupnění. Třetími osobami ve smyslu tohoto bodu Smluvních podmínek se rozumí zejména jednotlivé fyzické osoby nebo právnické osoby, které podnikají pod vlastním IČO, a dále subjekty, které jsou účelově členy družstva či jiných právnických osob, sítí nebo jsou součástí jakékoliv jiné formy sdružování nebo slučování za účelem vykonávání obchodní automobilové činnosti. Tyto subjekty jsou povinny zajistit si každý jednotlivě svůj vlastní přístup. Pokud Objednatel poruší tento bod Smluvních podmínek, je Provozovatel oprávněn odstoupit od těchto Smluvních podmínek. 
 6. Objednatelům je zakázáno zejména takové jednání, při kterém Objednatel jedná v rozporu s pravidly uvedenými v bodě 5 tohoto článku Smluvní podmínky, aby umožnil či zprostředkoval přístup dalším subjektům obchodní automobilové činnosti ke Službě s cílem získat pro sebe a tyto subjekty výhodnější postavení k přístupu ke Službě, čímž dochází ke zkracování Provozovatele. 
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud odporuje zájmům Provozovatele či je v rozporu s těmito Smluvními podmínkami či níže uvedenými Pravidly inzerce. 
 8. V případech, kdy je Objednatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Objednatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Rozsah a obsah předmětu plnění

 1. Placený přístup do Administračního systému Služby se objednává na základě registrace Objednatele u obchodního zástupce Služby. 
 2. Podmínkou pro založení objednávky je platný zápis Objednatele v rámci služby Firmy.cz v adekvátní kategorii. Tato služba Provozovatele je dostupná na internetové adrese (URL): https://www.firmy.cz (dále jen „Firmy.cz“), nestanoví-li Provozovatel jinak. 
 3. Minimální období, na které je možno Službu objednat, jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Maximální období, na které lze Službu objednat, je 1 rok, tj. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s tím, že po uplynutí objednané doby lze Službu prodloužit na základě nové objednávky. Automatické prodloužení není možné. 
 4. Placený přístup do Administračního systému Služby Objednateli umožňuje: zobrazit nabídku produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografie tohoto produktu na Serveru, uvést technické a doplňkové informace k nabízenému produktu, zobrazit kontaktní údaje Objednatele, uvést otevírací dobu Objednatele a zobrazit Objednatele na mapě včetně zobrazení loga Objednatele. 
 5. Objednatel se ke svému účtu v Administračním systému přihlásí prostřednictvím přihlašovacích údajů, tzn. e-mailovou adresou a heslem. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo o neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě závadného jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Administračního systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a za náhradu vzniklé újmy. 
 6. Objednatel je oprávněn zadávat přes Administrační systém pouze vlastní inzerci. Objednatel je oprávněn zadávat inzerci toliko na produkty, které má aktuálně v nabídce, a v případě jejich prodeje takovou inzerci ihned odstranit. 
 7. Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby uvedené v platném Ceníku služeb. Objednatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované Objednatelem na Službě jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet. 
 8. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu níže uvedeným způsobem (čl. 3. Finanční podmínky). 
 9. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Administračním systému, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu. 
 10. Objednatel se zavazuje zveřejňovat přes Administrační systém pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje ihned aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde k jakékoliv změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel. 
 11. Objednatel je povinen uvádět v inzerátech reálnou a konečnou prodejní cenu vozidla při platbě ceny vozidla v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč. U plátců DPH se jedná o prodejní cenu včetně platné sazby DPH. Objednatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovaným produktem. V inzerátech nelze uvádět odkaz na další internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod. 
 12. Objednatel předává Provozovateli obsah inzerátů, zejména fotografie a popis zboží či služeb nabízených Objednatelem. Objednatel prohlašuje, že je obsah inzerátu oprávněn užít a poskytnout Provozovateli za účelem zobrazení inzerátu na Serverech. V případě, že by se toto prohlášení Objednatele ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Objednatel nahradit Provozovateli veškerou škodu, která Provozovateli v důsledku nepravdivosti prohlášení Objednatele vznikla. Dále Objednatel poskytuje Provozovateli svolení obsah inzerátu, zejména fotografii a popis zboží či služeb nabízených Objednatelem, (a) zařadit do databáze Služby Provozovatele a (b) užít a zveřejnit i v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Provozovatelem, a to jak pro komerční, tak nekomerční účely. Objednatel dále prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí svolení Provozovateli dle předchozí věty a že nahradí Provozovateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení. 
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednatele. 
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující zavádějící či klamavé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto inzeráty. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporující těmto Smluvním podmínkám, a to též bez náhrady. Pokud bude Objednatel opakovaně uvádět zavádějící či klamavé údaje, je Provozovatel oprávněn bez náhrady smazat celou databázi inzerce Objednatele na Serverech a v rámci Mobilní aplikace. 
 15. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. 
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
  3. svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele; anebo
  4. jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami či v rozporu s Pravidly inzerce.
 17. Veškerá data zadává Objednatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady, vlastním jménem a vlastními silami. 
 18. V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednatel v rámci své registrace zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednatele smazat bez náhrady. 
 19. Objednatel může kdykoli zrušit svojí registraci ve Službě kontaktováním podpory. 
 20. Osoby, které nezadávají inzeráty v rámci své podnikatelské činnosti, ale jako soukromé osoby, mohou Službu využít také na vkládání krátkodobých jednorázových inzerátů, které se objednávají na 7 nebo 14 dnů za cenu uveřejněnou při jejich vkládání v Administračním rozhraní pro vkládání jednorázových inzerátů (dále jen „Objednatelé jednorázových inzerátů“). Inzeráty je možné platit přes SMS nebo prostřednictvím služby Provozovatele zvaného Peněženka.  Na Objednatele jednorázových inzerátů se uplatní stejná pravidla jako na Objednavatele dle těchto Smluvních podmínek v rozsahu odpovídající jednorázové inzerci. 
 21. Objednatel se zavazuje u všech svých inzerátů dodržovat Pravidla inzerce, která tvoří nedílnou součást těchto Smluvních podmínek, a jsou uvedená níže. 
 22. Objednatel zveřejněním inzerátu souhlasí s tím, že inzerát vč. všech jeho prvků bude zpřístupněn všem uživatelům sítě internet, a to jak v rámci Služby, tak i prostřednictvím dalších služeb provozovaných společností Seznam.cz či jejími smluvními partnery. Objednatel souhlasí také s tím, že Provozovatel je oprávněn data tvořící obsah inzerátů dále užívat či jej poskytovat svým smluvním partnerům. Více informací o užívání obsahu inzerátů naleznete v Pravidlech inzerce. 
 23. Tato inzerce není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 24. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si však vyhrazuje právo kontroly inzerátů, jak namátkové, tak cílené, a to zejména inzerátů, které byly označeny jako závadné přes tlačítko pro nahlašování závadných inzerátů. Zjistí-li Provozovatel, že existuje důvodné podezření o tom, že daný inzerát vykazuje znaky klamavé či dokonce podvodné nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo takový inzerát bez náhrady a upozornění smazat a účet, pod kterým byl inzerát vložen, zablokovat. 
 25. Pokud v rámci Služby zveřejníte inzerát, souhlasíte s tím, že inzerát vč. všech jeho prvků bude zpřístupněn všem uživatelům sítě internet, a to jak v rámci Služby, tak i prostřednictvím dalších služeb provozovaných společností Seznam.cz či jejími smluvními partnery. Souhlasíte také s tím, že společnost Seznam.cz je oprávněna data tvořící obsah inzerátů dále užívat či jej poskytovat svým smluvním partnerům. Více informací o užívání obsahu inzerátů naleznete v Pravidlech inzerce. 
 26. Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Administračního systému, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, v plné výši odškodní. 
 27. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Administračním systému. 
 28. V případě, že bude poskytování Služby Objednateli v souladu s těmito Smluvními podmínkami Provozovatelem pozastaveno nebo omezeno, poskytne Provozovatel Objednateli nejpozději v okamžiku tohoto pozastavení a/nebo omezení odůvodnění rozhodnutí (dále jen „Odůvodnění“), to včetně konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, která byla podkladem pro rozhodnutí Poskytovatele o pozastavení a/nebo omezení poskytování Služby dle Smluvních podmínek.  Provozovatel není povinen poskytnout Objednateli Odůvodnění v případech, kdy: (i) se na Provozovatele vztahuje právní nebo regulační povinnost neuvádět konkrétní skutečnosti či okolnosti nebo odkaz na příslušný důvod či důvody, které jej vedly k rozhodnutí o pozastavení nebo omezení užívání služby Objednateli; nebo (ii) Objednatel opakovaně porušil Smluvní podmínky. 
 29. Rozhodne-li se Provozovatel poskytování Služby Objednateli v souladu s těmito Smluvními podmínkami ukončit a Smluvní podmínky vypovědět, poskytne Objednateli odůvodnění takového rozhodnutí, to však nejméně 30 dní před účinností rozhodnutí o ukončení poskytování služby. Lhůtu uvedenou v předchozí větě není Provozovatel povinen dodržet v případech, kdy:
  1. se na něj vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, aby ukončil poskytování služby způsobem, který mu neumožňuje lhůtu dodržet;
  2. Provozovatel uplatní právo na ukončení poskytování Služby z naléhavého důvodu podle českého práva a příslušných právních předpisů České republiky, v souladu s právem Evropské unie;
  3. Objednatel opakovaně porušil Smluvní podmínky a takové opakované porušení vedlo k ukončení poskytování Služby.
 30. Bude-li poskytování Služby Objednateli pozastaveno, omezeno nebo ukončeno, je Objednatel oprávněn vyjasnit Provozovateli skutečnosti a okolnosti rozhodné pro obnovení poskytování Služby, a to prostřednictvím interního systému vyřizování stížností Provozovatele dostupného na Službě. Provozovatel si vyhrazuje právo sám výlučně posoudit, zdali: (i) Objednatel prokazatelně vyjasnil či vyvrátil důvody, která vedly Provozovatele k rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování Služby; a (ii) Provozovatel obnoví Objednateli poskytování Služby, případně v jakém rozsahu.

Finanční podmínky

 1. Služba je zpoplatněna dle platného Ceníku služeb a Provozovatel je oprávněn vyžadovat platbu předem. 
 2. Provozovatel vystaví Objednateli zálohovou fakturu na objednané služby pro konkrétní období sjednané mezi Provozovatelem a Objednatelem. Tuto zálohovou fakturu zašle Provozovatel Objednateli e-mailem. Objednatel je povinen zálohovou fakturu potvrdit svým razítkem a podpisem a zaslat zpět faxem, oskenovanou emailem nebo poštou na adresu Provozovatele. 
 3. Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli částku uvedenou na zálohové faktuře, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, přičemž dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet Provozovatele. 
 4. Provozovatel se zavazuje vystavit Objednateli fakturu – daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji uvedenými na příslušné zálohové faktuře. Pakliže Objednatel udělil souhlas s elektronickou fakturací, jsou daňové doklady zasílány na kontaktní údaje uvedené v souhlasu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo den vystavení daňového dokladu, podle toho, který den nastane dříve. 
 5. Objednatelem zadaná inzerce je poprvé zveřejněna nejpozději do čtyř (4) dnů od připsání úhrady zálohové faktury na účet Provozovatele, ne však dříve, než začne běžet objednané období registrace. 
 6. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, nebude Provozovatelem kampaň realizována. Pokud však Zadavatel uhradí platbu v termínu do deseti kalendářních dnů ode dne požadovaného zahájení příslušné reklamní kampaně, tato mu bude spuštěna, avšak zkrácena o dobu, která uplynula od zahájení příslušné reklamní kampaně dle objednávky do doby úhrady, bez nároku na poměrné zkrácení hrazené částky. V případě prodlení delšího než deset kalendářních dnů ode dne požadovaného zahájení příslušné reklamní kampaně není již možné kampaň takto dodatečně zahájit a objednávka bude bez náhrady zrušena. 
 7. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neuhrazení celé fakturované částky či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu nebo nesprávné uvedení variabilního symbolu). Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele připsány, přičemž Provozovatel si vyhrazuje právo platby ponížit o náklady spojené s jejich vrácením. Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky inzerce Objednatele v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti, a to i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.

Reklamace

 1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně na uvedené kontakty. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, podle toho, která skutečnost nastala dříve. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 kalendářních dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění. Lhůta pro uplatnění reklamace se řídí ustanoveními Obchodních podmínek pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. 
 2. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, která se týká a negativně ovlivňuje zveřejnění inzerce objednané Objednatelem, po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne. 
 3. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Serverů, resp. jednotlivých WWW stránek Provozovatele a návštěvnost Mobilní aplikace. 
 4. Uplatnění námitek vůči vystaveným daňovým dokladům se řídí ustanoveními Obchodních podmínek.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. 
 2. V rámci samotného poskytování služeb on-line reklamy však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů. 
 3. Pro účely užívání Služby Objednavatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednavatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Objednavatelem při užívání Služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje). 
 4. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Objednavatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Objednavatel jako subjekt osobních údajů. 
 5. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. Zpracování osobních údajů odst. 3. a 4. Smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů. 
 6. Objednavatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Objednavatelem poskytnuté e-mailové adresy. 
 7. Pokud Objednavatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Objednavatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Objednavatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu. 
 8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami a příslušnou právní úpravou. 
 2. Součástí těchto Smluvních podmínek jsou také Pravidla inzerce a Ceník služeb. 
 3. Provozovatel a Objednatel jsou oprávněni v souladu s těmito Smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy smluvní vztah Provozovatele a Objednatele založený těmito Smluvními podmínkami ukončit. 
 4. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 5. Provozovatel zřídil interní systém pro vyřizování stížností Objednatele, který je dostupný na Službě a na internetových stránkách Provozovatele v sekci Nápověda. 
 6. Vznikne-li mezi Provozovatelem a Objednatelem spor související s poskytováním služby, včetně případných stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností, jsou Provozovatel a Objednatelem pro účely dosažení dohody o mimosoudním řešení takového sporu oprávněni využít prostředků mediace. Mediátorem se pro účely tohoto odstavce Smluvních podmínek určuje Chronos consulting, s.r.o., IČO: 07238495, sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, a JUDr. Martin Kartner, evidenční číslo ČAK: 13398, IČO: 71446885, sídlo: Týn 639/1, 110 00 Praha 1.
 7. Jakékoliv užití obsahu Serverů, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery určeny, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serverech pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány. 
 8. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat. 
 9. Provozovatel uvádí, že neexistuje žádný technický a smluvní přístup k: (i) osobním či jiným údajům poskytnutým nebo vygenerovaným Objednatelem při užívání Služby; a (ii) informacím poskytnutým nebo vygenerovaným Objednatelem, které jsou uchovávány po ukončení užívání Služby. 
 10. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené pátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla. 
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Smluvní podmínky a Ceník služeb změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Objednavateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 15 dní před účinností této změny (dále jen „Lhůta“). Objednavatel má během Lhůty právo odmítnout změnu Smluvních podmínek a ukončit registraci a z tohoto důvodu tyto Smluvní podmínky vypovědět písemně zasláním na adresu sídla Provozovatele, v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části úhrady za registraci. Užívání Služby v průběhu Lhůty se považuje za jednoznačné přijetí změny Smluvních podmínek a Objednatel jím upouští od Lhůty. Změna Smluvních podmínek je pro Objednatele účinná od okamžiku prvního užití Služby po oznámení příslušné změny. Pokud se Objednatel ke změně Smluvních podmínek nijak nevyjádří a užívá Službu po účinnosti změny Smluvních podmínek i nadále, má se zato, že tím změnu Smluvních podmínek přijímá. 
 12. Provozovatel není povinen dodržet Lhůtu za předpokladu, že:
  1. musí na základě právní nebo regulační povinnosti změnit Smluvní podmínky takovým způsobem, který neumožňuje Lhůtu dodržet;
  2. musí výjimečně změnit Smluvní podmínky s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou služeb Provozovatele či Objednatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky.
 13. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8. 2. 2021.

Pravidla inzerce – Sauto, Smoto

 1. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
 2. V inzerátech na Službě nesmějí být zveřejňovány odkazy.
 3. Předmětem vkládaného inzerátu musí být pouze prodej vozidla nebo náhradního dílu za stanovenou pevnou cenu nebo příp. nabídka přenechání vozidla na leasing (finanční leasing). Nejsou akceptovány inzeráty týkající se nájmu dopravního prostředku, operativního leasingu (s výjimkou přenechání leasingu s odkoupením vozu do vlastnictví), směny, zapůjčení nebo aukce vozidla. Neakceptované inzeráty budou bez náhrady a bez předchozího upozornění smazány.
 4. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky Služby dle typu a druhu vozidla a co nejrychleji aktualizovat inzeráty, když dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
 5. Objednatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o vozidlech do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, společnosti nebo webové stránky mimo tato místa. Při zadání popisů k vozidlu či náhradnímu dílu je třeba dodržovat parametry povolených počtů znaků.
 6. Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé a úplné, a to vždy včetně finální tržní ceny vozidla či náhradního dílu při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem a u plátců DPH včetně DPH, a včetně příslušné fotodokumentace. Objednatel není oprávněn vkládat či importovat do databáze na Serveru identické nabídky vozidel s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami popisu.
 7. Přenechání užívání vozidla na leasing musí být rozepsáno na odstupné, počty a výši splátek, a leasingová cena musí být uvedena v kolonce tomu určené.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátů. V detailu nebo v textu inzerátu je zakázáno:
  1. uvádět verzálkami psaná slova (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami);
  2. uvádět více než jeden vykřičník (před vykřičníkem nesmí být mezera);
  3. psát tázací, zvolací a rozkazovací věty;
  4. uvádět několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrnou interpunkci (tři tečky), emotikony (tzv. „smajlíky“), HTML značky;
  5. používat superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě inzerovaného produktu, např.: „nejlepší služby poskytované…“;
  6. uvádět věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“, které nijak nesouvisejí s inzerovaným produktem;
  7. uvádět obchodní sdělení, reklamu či zmínky o konkurenci;
  8. uveřejňovat neautorizované fotografie, např. fotografie okopírované od jiných uživatelů Služby;
  9. uvádět v jednom inzerátu více produktů k prodeji;
  10. ve fotografiích a videoinzerátech je zakázáno zobrazovat loga Objednatele či jiného subjektu nebo jiná reklamní sdělení (např. značku vozidla, mobilní bannery či roll up), odkazy na webové stránky, telefonický kontakt nebo jiné reklamní prvky, a to i v případě, že jsou umístěny na pozadí fotografovaného vozidla či náhradního dílu;
  11. je zakázáno na místě určeném pro fotografii vozidla zobrazovat jakékoli reklamní texty, loga či jakékoli jiné textové soubory. Je zakázáno zobrazovat fotografie, kde vozidlo nezabírá alespoň 3/5 plochy fotografie;
  12. je zakázáno zobrazovat namísto fotografie nabízeného produktu ilustrační fotografii nebo textové informace (např. o tom, že fotografie bude teprve dodána nebo že je vozidlo již prodáno);
  13. je zakázáno fotografie jakkoli zvýrazňovat nebo opatřovat rušivými prvky např. barevnými rámečky nebo textovými informacemi;
  14. je zakázáno používat koláže z více fotografií;
  15. fotografie musí splňovat povinné parametry pro velikost, není povoleno doplňovat fotografie rámečky je žádoucí zobrazovat fotografie odpovídající skutečnému stavu inzerovaného vozidla.
 9. Fotografie vkládané k inzerátům musí splňovat tyto parametry:
  1. všechny fotografie musí být ve formátu .jpg, minimální rozlišení 1024×768 px (nebo vyšší při zachování poměru stran 4:3), do velikosti 5 MB;
  2. maximální počet fotografií je 50;
  3. pro „Nové“ vozy je minimální počet fotografií 1;
  4. pro „Ojeté“ vozy je minimální počet fotografií 3;
  5. inzerát může obsahovat jedno video o maximální velikosti 1 GB.
 10. Objednatel je povinen dodržovat maximální povolené počty znaků v inzerátech:
  1. pro „Doplňující název modelu“ (zobrazuje se v názvu inzerátu) je maximální povolený počet znaků včetně mezer 30;
  2. pro „Poznámku k ceně“ je maximální povolený počet znaků včetně mezer 150;
  3. pro „Další informace“ je maximální povolený počet znaků včetně mezer 500;
  4. pro „Poznámku k ceduli za okno“ je maximální povolený počet znaků včetně mezer 100.
 11. Provozovatel je v souladu a za podmínek stanovených ve Smluvních podmínkách Služby oprávněn smazat zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých objednatelů či od stejného objednatele, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na vlastních www stránkách, nebo
  existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
 12. Provozovatel zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele Služby.
 13. Vkládání inzerce je podporováno ze všech importních softwarů nebo vlastních aplikací Objednatele. Využití této funkcionality však není součástí placených služeb, a tudíž Provozovatel nenese odpovědnost za aktuálnost či správnost takto do databáze vložených inzerátů.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku Sauto.cz nebo Smoto.cz do fotografií či videoinzerátů přikládaných k inzerátu.
 15. Provozovatel si v souladu a za podmínek stanovených ve Smluvních podmínkách Služby vyhrazuje právo inzerci pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele z Administračního systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Pravidel anebo z důvodu opakovaného (dvakrát a více) méně závažného porušování Pravidel, a to vše bez náhrady.
 16. Inzeráty, které nebyly editované déle jak 3 měsíce, mohou být bez náhrady a předchozího upozornění ze systému vymazány.
 17. Inzerenti jsou povinni pro reklamní sdělení dodržovat Pravidla reklamy dostupná na: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/. Pravidla reklamy se použijí jak na stávající reklamní sdělení, tak i na nově objednané reklamní kampaně. Pokud je reklamní sdělení v rozporu Pravidly reklamy, jedná se o porušení těchto Smluvních podmínek.

10 nejčastějších chyb

 1. Fotografie zvýrazněné barevnými nápisy, popisy, reklamním sdělením či logem. Fotky, které mají špatnou vypovídací hodnotu a nesplňují minimální povinné rozlišení (jsou nastaveny rámečkem).
 2. Namísto reálných fotografií jsou použity katalogové nebo neautorizované fotky stažené z jiných inzerátů.
 3. Chybně vybraná rubrika/kategorie (osobní vozidlo v užitkových, užitkové vozidlo v osobních, havarované vozidlo v ojetých, náhradní díly v osobních vozech ojetých) či typ karoserie.
 4. Nesprávně zadaná cena (0 Kč, 1 Kč, cena dohodou, prodej formou dražby, cena bez DPH, splátka leasingu v ceně za hotovost).
 5. Je inzerován pouze pronájem vozidla, nikoli prodej (pronájmy, operativní leasing).
 6. Chybně zadaná poznámka k ceně (uvádění informací nesouvisejících s cenou, kontakty, používání velkých písmen v celém textu).
 7. Nepravdivě uvedené povinné položky (stav tachometru, rok výroby či rok uvedení do provozu, objem motoru, výkon).
 8. Špatně zadané položky příslušenství a výbavy vozu.
 9. V popisu inzerátu jsou uvedeny kontaktní údaje, www stránky společnosti či odkazy na jiné stránky.
 10. V popisu inzerátu jsou nepovolené informace (reklamní sdělení, superlativy, informace o prodejci – nikoli o vozidle, slova psaná velkými písmeny, vykřičníky a nepovolené znaky).