12. 8. 2019

Smluvní podmínky služeb Sauto.cz a Smoto.cz platné od 12. 8. 2019

Obecná ustanovení

 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetových serverů Sauto.cz a Smoto.cz (dále jednotlivě jako „Server“, společně i jako „Servery“), dostupných na adrese (URL) https://www.sauto.cz a https://www.smoto.cz a mobilní aplikace Sauto.cz (dále jen „Mobilní aplikace“ či souhrnně jen „Služba“).
 2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Administrační systém“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky motorových vozidel.
 3. Objednatelem placené inzerce je fyzická či právnická osoba (dále jen „Objednatel“) objednávající přístup do Administračního systému, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivou řádkovou inzerci na stránkách Služby.
 4. Objednatel není oprávněn umožnit třetím osobám, zejména pak osobám podnikajícím vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti prodeje a/nebo pronájmu automobilů, motocyklů a souvisejících produktů, jakož i v jiné příbuzné činnosti (dále jen „obchodní automobilové činnosti“), přístup do Administračního systému nebo jiným způsobem (např. importy) jeho zpřístupnění. Třetími osobami ve smyslu tohoto bodu Podmínek se rozumí zejména jednotlivé fyzické osoby nebo právnické osoby, které podnikají pod vlastním IČO, a dále subjekty, které jsou účelově členy družstva či jiných právnických osob, sítí nebo jsou součástí jakékoliv jiné formy sdružování nebo slučování za účelem vykonávání obchodní automobilové činnosti. Tyto subjekty jsou povinny zajistit si každý jednotlivě svůj vlastní přístup. Pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek, je Provozovatel oprávněn bez dalšího odstoupit od těchto Podmínek.
 5. Objednatelům je zakázáno zejména takové jednání, při kterém Objednatel jedná v rozporu s pravidly uvedenými v bodě 4 tohoto článku Podmínek, aby umožnil či zprostředkoval přístup dalším subjektům obchodní automobilové činnosti ke Službě s cílem získat pro sebe a tyto subjekty výhodnější postavení k přístupu ke Službě, čímž dochází ke zkracování Provozovatele.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud odporuje zájmům Provozovatele či je v rozporu s těmito Podmínkami či níže uvedenými Pravidly inzerce.
 7. V případech, kdy je Objednatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Objednatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Rozsah a obsah předmětu plnění

 1. Placený přístup do Administračního systému Služby se objednává na základě registrace Objednatele u obchodního zástupce Služby.
 2. Podmínkou pro založení objednávky je platný zápis Objednatele v rámci služby Firmy.cz v adekvátní kategorii (tato služba Provozovatele je dostupná na internetové adrese (URL): https://www.firmy.cz, (dále jen „Firmy.cz“), nestanoví-li Provozovatel jinak.
 3. Minimální období, na které je možno Službu objednat, jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Maximální období, na které lze Službu objednat, je 1 rok, tj. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s tím, že po uplynutí objednané doby lze Službu prodloužit na základě nové objednávky. Automatické prodloužení není možné. Po registraci Objednatele zašle Provozovatel Objednateli objednávkový formulář, který Objednatel podepíše a zašle zpět Provozovateli poštou, emailem či faxem.
 4. Placený přístup do Administračního systému Služby Objednateli umožňuje: zobrazit nabídku produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografie tohoto produktu na Serveru, uvést technické a doplňkové informace k nabízenému produktu, zobrazit kontaktní údaje Objednatele, uvést otevírací dobu Objednatele, zobrazit Objednatele na mapě včetně zobrazení loga Objednatele.
 5. Objednatel obdrží ke svému účtu v Administračním systému uživatelské jméno (login) a heslo. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo o neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě závadného jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Administračního systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a za náhradu vzniklé újmy.
 6. Objednatel je oprávněn zadávat přes Administrační systém pouze vlastní inzerci. Objednatel je oprávněn zadávat inzerci toliko na produkty, které má aktuálně v nabídce, a v případě jejich prodeje takovou inzerci ihned odstranit.
 7. Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby uvedené v platném Ceníku služeb. Objednatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované Objednatelem na Službě jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.
 8. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu níže uvedeným způsobem (čl. 3. Finanční podmínky).
 9. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Administračním systému, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.
 10. Objednatel se zavazuje zveřejňovat přes Administrační systém pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje ihned aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde k jakékoliv změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
 11. Objednatel je povinen uvádět v inzerátech reálnou a konečnou prodejní cenu vozidla při platbě ceny vozidla v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč. U plátců DPH se jedná o prodejní cenu včetně platné sazby DPH. Objednatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovaným produktem. V inzerátech nelze uvádět odkaz na další internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednatele.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující zavádějící či klamavé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto inzeráty. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporující těmto Smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), a to též bez náhrady. Pokud bude Objednatel opakovaně uvádět zavádějící či klamavé údaje, je Provozovatel oprávněn bez náhrady smazat celou databázi inzerce Objednatele na Serverech a v rámci Mobilní aplikace.
 14. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
  3. svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele anebo
  4. jsou v rozporu s těmito Podmínkami či v rozporu s Pravidly inzerce.
 16. Veškerá data zadává Objednatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady, vlastním jménem a vlastními silami.
 17. V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednatel v rámci své registrace zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednatele smazat bez náhrady.
 18. Objednatel může kdykoli zrušit svojí registraci ve Službě kontaktováním podpory.
 19. Osoby, které nezadávají inzeráty v rámci své podnikatelské činnosti, ale jako soukromé osoby, mohou Službu využít také na vkládání krátkodobých jednorázových inzerátů, které se objednávají na 7 nebo 14 dnů za cenu uveřejněnou při jejich vkládání v Administračním rozhraní pro vkládání jednorázových inzerátů (dále jen „Objednatelé jednorázových inzerátů“). Inzeráty je možné platit přes SMS nebo prostřednictvím služby Provozovatele zvaného Peněženka.  Na Objednatele jednorázových inzerátů se uplatní stejná pravidla jako na Objednavatele dle těchto Podmínek v rozsahu odpovídající jednorázové inzerci.
 20. Objednatel se zavazuje u všech svých inzerátů dodržovat Pravidla inzerce.
 21. Tato inzerce není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 22. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si však vyhrazuje právo kontroly inzerátů, jak namátkové, tak cílené, a to zejména inzerátů, které byly označeny jako závadné přes tlačítko pro nahlašování závadných inzerátů. Zjistí-li Provozovatel, že existuje důvodné podezření o tom, že daný inzerát vykazuje znaky klamavé či dokonce podvodné nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo takový inzerát bez náhrady a upozornění smazat a účet pod kterým byl inzerát vložen zablokovat.
 23. Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Administračního systému, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, v plné výši odškodní.
 24. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Administračním systému.

Finanční podmínky

 1. Služba je zpoplatněna dle platného Ceníku služeb a Provozovatel je oprávněn vyžadovat platbu předem.
 2. Provozovatel vystaví Objednateli zálohovou fakturu na objednané služby pro konkrétní období sjednané mezi Provozovatelem a Objednatelem. Tuto zálohovou fakturu zašle Provozovatel Objednateli e-mailem. Objednatel je povinen zálohovou fakturu potvrdit svým razítkem a podpisem a zaslat zpět faxem, oskenovanou emailem nebo poštou na adresu Provozovatele.
 3. Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli částku uvedenou na zálohové faktuře, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, přičemž dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet Provozovatele.
 4. Provozovatel se zavazuje vystavit Objednateli fakturu – daňový doklad a to do 15 dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji uvedenými na příslušné zálohové faktuře. Pakliže Objednatel udělil souhlas s elektronickou fakturací, jsou daňové doklady zasílány na kontaktní údaje uvedené v souhlasu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo den vystavení daňového dokladu, podle toho, který den nastane dříve.
 5. Objednatelem zadaná inzerce je poprvé zveřejněna nejpozději do čtyř (4) dnů od připsání úhrady zálohové faktury na účet Provozovatele, ne však dříve, než začne běžet objednané období registrace.
 6. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, nebude Provozovatelem kampaň realizována. Pokud však Zadavatel uhradí platbu v termínu do deseti kalendářních dnů ode dne požadovaného zahájení příslušné reklamní kampaně, tato mu bude spuštěna, avšak zkrácena o dobu, která uplynula od zahájení příslušné reklamní kampaně dle objednávky do doby úhrady, bez nároku na poměrné zkrácení hrazené částky. V případě prodlení delšího než deset kalendářních dnů ode dne požadovaného zahájení příslušné reklamní kampaně není již možné kampaň takto dodatečně zahájit a objednávka bude bez náhrady zrušena.
 7. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neuhrazení celé fakturované částky či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu nebo nesprávné uvedení variabilního symbolu). Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele připsány. Přičemž Provozovatel si vyhrazuje právo platby ponížit o náklady spojené s jejich vrácením. Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky inzerce Objednatele v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti, a to i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.

Reklamace

 1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně na uvedené kontakty. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, podle toho, která skutečnost nastala dříve. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 kalendářních dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění. Lhůta pro uplatnění reklamace se řídí ustanoveními Obchodních podmínek pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. (dále jen „Obchodní podmínky“).
 2. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, která se týká a negativně ovlivňuje zveřejnění inzerce objednané Objednatelem, po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
 3. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Serverů, resp. jednotlivých WWW stránek Provozovatele a návštěvnost Mobilní aplikace.
 4. Uplatnění námitek vůči vystaveným daňovým dokladům se řídí ustanoveními Obchodních podmínek.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. V rámci samotného poskytování služeb on-line reklamy však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.
 3. Pro účely užívání Služby Objednavatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednavatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Objednavatelem při užívání Služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
 4. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Objednavatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Objednavatel, jako subjekt osobních údajů.
 5. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. Zpracování osobních údajů odst. 3. a 4. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 6. Objednavatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Objednavatelem poskytnuté e-mailové adresy.
 7. Pokud Objednavatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Objednavatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Objednavatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami, a příslušnou právní úpravou.
 2. Součástí těchto Podmínek jsou také Pravidla inzerce a Ceník služeb.
 3. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
 4. Jakékoliv užití obsahu Serverů, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery určeny, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serverech pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
 5. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat.
 6. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené pátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky a Ceník služeb změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Objednavateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Objednavatel má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci a z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky vypovědět písemně zasláním na adresu sídla Provozovatele, v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části úhrady za registraci. Pokud Objednatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.
 8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 8. 2019.