1. 6. 2020

Smluvní podmínky služby Klientská zóna a Peněženka od 1. 6. 2020

Klientská zóna a Peněženka

Následující text je smluvními podmínkami, jejichž odsouhlasením se registrovaný uživatel služby Klientská zóna a Peněženka (dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení těchto Smluvních podmínek, kterýmkoli Uživatelem a jakýmkoliv způsobem, může její provozovatel – obchodní společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“) – uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

Uživatel a Provozovatel se zavazují při využívání služby Klientská zóna a Peněženka řídit se Smluvními podmínkami ve znění platném ke dni uzavření smlouvy (tzn. ke dni akceptace těchto Smluvních podmínek Uživatelem).

Vymezení pojmů

 1. Službou Klientská zóna (dále jen „Klientská zóna“) se rozumí aplikace, dostupná na internetové adrese (URL): https://klient.seznam.cz, jenž je určena registrovaným Uživatelům služeb poskytovaných Provozovatelem.
 2. Klientská zóna je rozhraní pro Uživatele, které umožňuje přístup ke statistikám kampaní Uživatelů, umožňuje přístup do služby Peněženka, umožňuje přístupy do administračních rozhraní jednotlivých služeb Provozovatele, jakož i další funkcionality.
 3. Registrovaným Uživatelem Provozovatele se rozumí subjekt, jenž je registrován jako uživatel služeb Provozovatele, pod zvolenými registračními údaji.
 4. Službou Peněženka (dále jen „Peněženka“) se rozumí aplikace dostupná na internetové adrese (URL): https://klient.seznam.cz, která je určena registrovaným Uživatelům Provozovatele a slouží k úhradám za poskytnutí služeb Provozovatele.
 5. Kreditem (dále jen „Kredit“) se rozumí souhrn peněžních prostředků registrovaného Uživatele v rámci služby Peněženka, případně souhrn uhrazených a nevyčerpaných záloh Uživatele, které Uživatel poskytl Provozovateli za účelem úhrady, případně zálohové úhrady Uživatelem zvolených služeb poskytovaných Provozovatelem. Vedení Kreditu Uživateli Provozovatelem nepodléhá žádné poplatkové povinnosti s výjimkou úhrady poplatků ve zvláštních případech, jak je vymezeno níže v těchto Smluvních podmínkách. Zůstatek Kreditu potom znamená souhrn peněžních prostředků Uživatele, případně souhrn zaplacených záloh Uživatele, vázaných pro potřeby úhrady v systému Peněženka ve stanoveném okamžiku.  
 6. Bonusovým kreditem (dále jen „Bonusový kredit“) se rozumí souhrn peněžních prostředků vedených ve zvláštní sekci „Bonusový kredit“ v rámci služby Klientská zóna a Peněženka. Pokud registrovaný Uživatel využije některou z průběžných akčních nabídek Provozovatele, je mu ke Kreditu, jenž skutečně vloží do své Peněženky po uplatnění speciálního kódu připočten Bonusový kredit. Výše Bonusového Kreditu závisí na konkrétní akční nabídce Provozovatele a informace o jeho poskytnutí a výši je uvedena na faktuře – daňovém dokladu.
 7. Provizí z partnerského programu (dále jen „Provize“) se rozumí provize získaná Uživatelem, registrovaným v partnerském programu provozovaném Provozovatelem za zobrazení a prokliky inzerátů realizované prostřednictvím internetových stránek Uživatelů.

Registrace služby Klientská zóna a dobití Kreditu do služby Peněženka

 1. Uživatel je oprávněn registrovat se do systému služby Klientská zóna zadáním svého uživatelského jména a hesla, jimiž se registruje pro další služby Provozovatele. Po zadání požadovaných údajů a odsouhlasení Smluvních podmínek je Uživateli povolen přístup na službu Klientská zóna a je mu mimo jiné umožněno na službě Peněženka dobít Kredit.
 2. Kredit Uživatele lze dobít pouze v české měně.
 3. Po registraci nového účtu je Uživatel vyzván k vyplnění fakturačních údajů. Dokud nejsou fakturační údaje Uživatele schváleny Provozovatelem, je Uživatel považovaný za neautorizovaného Uživatele. Provozovatel má 2 pracovní dny na schválení nebo zamítnutí fakturačních údajů Uživatele. Provozovatel má právo zamítnout fakturační údaje, a to i opakovaně, pokud zjistí rozpor mezi vyplněnými údaji a skutečností. Provozovatel má právo poskytnuté údaje upravit dle údajů zjištěných v Obchodním rejstříku nebo v dalších veřejných registrech a evidencích veřejné správy o ekonomických subjektech. Dokud nedojde ke schválení fakturačních údajů, jsou neautorizovanému Uživateli vystavovány pouze zjednodušené daňové doklady. Po schválení fakturačních údajů je Uživatel považován za autorizovaného Uživatele.
 4. Kredit autorizovaného Uživatele lze dobít ve výši libovolné peněžní částky v rozmezí definovaném v rozhraní služby Peněženka, a to i opakovaně. Maximální možná výše zůstatku Kreditu jednoho autorizovaného Uživatele může činit nejvýše 1.000.000,- Kč včetně DPH. Neautorizovaný Uživatel je oprávněn jednorázově dobít Kredit v maximální výši 10.000,- Kč včetně DPH. Maximální možná výše zůstatku Kreditu jednoho neautorizovaného Uživatele může činit nejvýše 10.000,- Kč včetně DPH.
 5. V případě, že zůstatek Kreditu autorizovaného Uživatele by mohl vzrůst nad stanovený limit 1.000.000,- Kč včetně DPH, vyhrazuje si Provozovatel právo zamezit dalšímu dobití Kreditu nad tuto stanovenou částku, kdy současně, pokud dojde k takovéto nadlimitní poukázané platbě, ji Uživateli vrátí na účet, ze kterého Uživatel platbu poukazoval. V případě, že zůstatek Kreditu neautorizovaného Uživatele by mohl vzrůst nad stanovený limit 10.000,- Kč včetně DPH, vyhrazuje si Provozovatel právo zamezit dalšímu dobití Kreditu nad tuto stanovenou částku, kdy současně, pokud dojde k takovéto nadlimitní poukázané platbě, ji Uživateli vrátí na účet, ze kterého Uživatel platbu poukazoval.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout platbu Uživatele, pokud je výše platby pod limit služby Peněženka, který činí 29,- Kč včetně DPH. V takovýchto případech je Provozovatel oprávněn účtovat Uživateli bankovní poplatky spojené s vratkou / odmítnutím takovéto transakce a případný manipulační poplatek dle Sazebníku poplatků uvedeného v příloze č. 1 Smluvních podmínek (dále jen „Sazebník“).
 7. Autorizovaný Uživatel je oprávněn převádět Kredit ze svého účtu na účet jiného autorizovaného Uživatele za předpokladu, že tito Uživatelé jsou autorizovaní na totožnou právnickou či fyzickou osobu a mají tudíž shodné fakturační údaje schválené ze strany Provozovatele. V případě převodu Kreditu dle tohoto odstavce vystaví Provozovatel opravný daňový doklad k vystavené faktuře – daňovému dokladu, případně opravný daňový doklad k dokladu k přijaté záloze, v částce odpovídající výši převáděného Kreditu a zároveň vystaví fakturu – daňový doklad na navýšení Kreditu na novém účtu, případně vystaví doklad k přijaté záloze k navýšení Kreditu na novém účtu, a to vždy ve stejné částce. Kredit lze převést ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k nabití Kreditu. V rámci převodu Kreditu mezi autorizovanými Uživateli je nutné dodržovat limity stanovené v článku Registrace služby Klientská zóna a dobití Kreditu do služby Peněženka odst. 4. až 6. Smluvních podmínek. Autorizovaný Uživatel, který chce převést Kredit, musí pro převod Kreditu souhlasit s vystavením a přijetím opravného daňového dokladu k faktuře, případně k dokladu k přijaté záloze, a s opravou základu a výše daně podle § 42 odst. 3 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Kredit lze dobít některou z podporovaných platebních metod, které jsou na Peněžence k dispozici (včetně přeměny Provize na Kredit v souladu s článkem IV Smluvních podmínek). Provozovatel nenese odpovědnost a následky za užití zvolené transakce, jakož ani za jejich možné zneužití.
 9. Uživatel může využívat tzv. Snadné platby kartou. Po vytvoření registrační objednávky v rozhraní služby Peněženka není nutné při opakované úhradě zadávat údaje z platební karty Uživatele a pro platbu za dobití Kreditu se používá registrační objednávka. Údaje o kreditní kartě Uživatele jsou uloženy u poskytovatelů služeb platebních bran, který platbu provede. Uživatel má možnost nastavit i Automatické snadné platby kartou, kdy na základě Uživatelem vytvořeného nastavení umožní Provozovateli realizovat další platby prostřednictvím platební karty Uživatele a tím navyšovat Kredit.  Provozovatel nenese odpovědnost za takové platby, ani za případné vyčerpání bankovního účtu Uživatele, pokud byly platby uskutečněny v souladu s nastavením Peněženky.
 10. Uživatel má přístup k zobrazení zůstatku Kreditu a k přehledu transakcí provedených v Peněžence po přihlášení do svého uživatelského účtu v Klientské zóně. V případě navýšení Kreditu formou zálohové úhrady bude částka odpovídající provedeným transakcím za uplynulé zúčtovací období, kterým je maximálně kalendářní měsíc, součástí zúčtovací faktury k přijaté záloze. V případě nesrovnalostí je Uživatel oprávněn výši zůstatku Kreditu nebo transakce reklamovat u Provozovatele, a to bezodkladně po zjištění jakékoliv nesrovnalosti, nejpozději však do tří kalendářních měsíců od uskutečnění reklamované transakce. Tuto reklamaci je Uživatel povinen doložit průkaznými doklady.
 11. V případě, že Uživatel požádá Provozovatele o navrácení prostředků poskytnutých do Peněženky, je povinen uvést částku, kterou žádá navrátit, uživatelský účet a důvod vrácení. Takovýto přípis musí být zaslán písemně do sídla Provozovatele s originálním podpisem Uživatelem nebo elektronicky na e-mailovou adresu fakturace@firma.seznam.cz. Finanční prostředky budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byl Kredit uhrazen nebo na bankovní účet zveřejněný pro daného Uživatele v registru plátců DPH. V případě žádosti o vrácení prostředků na jiný bankovní účet si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat od Uživatele – fyzické osoby žádost s úředně ověřeným podpisem a od Uživatele – právnické osoby žádost s vlastnoručním podpisem statutárního orgánu opatřenou razítkem právnické osoby, případně žádost zamítnout. Provozovatel si vyhrazuje právo finanční prostředky nevrátit po dobu, kdy je Uživatel vedený jako nespolehlivý plátce DPH. Provozovatel si v případě vracení Kreditu Uživateli vyhrazuje právo účtovat Uživateli vedle bankovních poplatků spojených s takovouto transakcí také poplatek za vrácení Kreditu odpovídající 21% z prostředků, které jsou požadovány k vrácení, minimálně však 1.000,- Kč. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech celkovou částku poplatků dle Sazebníku snížit až na částku odpovídající 50,- Kč/ 1 transakce. Uživatel podpisem žádosti nebo posláním elektronické žádosti o navrácení prostředků poskytnutých do Peněženky adresované Provozovateli dává Provozovateli souhlas ke stržení výše uvedených poplatků ze zůstatku Kreditu. V případě, že zůstatek Kreditu nepostačuje na úhradu poplatků s transakcí spojených, není Provozovatel povinen takovouto transakci provést. Finanční prostředky jsou vraceny bankovním převodem, nelze je vracet v hotovosti či poukázkou České pošty. Nejpozději ke dni podpisu žádosti nebo ke dni zaslání elektronické žádosti o vrácení finančních prostředků poskytnutých do Peněženky je Uživatel povinen ukončit či zastavit aktivní čerpání služeb Provozovatele, jinak Provozovatel neručí za navrácení finančních prostředků ve výši požadované Uživatelem v žádosti. Uživateli nelze vystavit opravný daňový doklad na Kredit, který byl dobit před více než 3 lety, a to s ohledem na ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy opravu základu a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění.
 12. Faktury – daňové doklady či zjednodušené daňové doklady jsou vystavovány do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. V případě zálohové úhrady vystaví Provozovatel daňový doklad k přijaté záloze, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí zálohy na účet Provozovatele. V takovém případě Provozovatel dále vystaví za každý kalendářní měsíc, ve kterém došlo k provedení transakce a stržení Kreditu, zúčtovací fakturu – daňový doklad k přijaté záloze. Zúčtovací faktura – daňový doklad je vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů od konce období, za které je fakturováno. Období, za které je vystavená zúčtovací faktura, počíná prvním dnem tohoto období a končí posledním dnem období, za který je fakturováno, nejpozději však posledním dnem kalendářního měsíce, za který je fakturováno. Faktury – daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji, které autorizovaný Uživatel vyplnil při registraci do služby Klientská zóna, a byly schváleny Provozovatelem. Fakturační údaje na již vystaveném daňovém dokladu nelze zpětně upravovat. Pokud byl Uživatel v den vystavení daňového dokladu neautorizovaný, Provozovatel vystaví zjednodušený daňový doklad. Zjednodušené daňové doklady nelze zpětně upravovat a měnit. Dnem povinnosti přiznat daň ze záloh je den přijetí úplaty na účet Provozovatele nebo den navýšení Kreditu, a to ten den, který nastane dříve. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je konec období, za které je Provozovatelem vystavena zúčtovací faktura – daňový doklad k přijaté záloze.
 13. Veškeré faktury – daňové doklady či zjednodušené daňové doklady vystavené dle těchto Smluvních podmínek jsou Uživateli dostupné ke stažení v Klientské zóně po přihlášení do účtu, s čímž Uživatel odsouhlasením Smluvních podmínek vyjadřuje souhlas. Uživatel si v Klientské zóně může nastavit souhlas a kontaktní e-mail pro zasílání těchto dokumentů elektronickou formou. V případě, že Uživatel nesouhlasí s tímto způsobem doručování, je Uživatel oprávněn žádat po Provozovateli zasílání těchto dokumentů v písemné podobě. V takovém případě zašle Uživatel žádost na změnu způsobu doručování na fakturace@firma.seznam.cz, kde uvede, na jakou korespondenční adresu si přeje dokumenty doručovat. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 2 pracovních dnů na zpracování této žádosti. Po dobu trvání lhůty je Provozovatel oprávněn doručovat dokumenty jejich nahráním do účtu Uživatele.
 14. Uživatel bere odsouhlasením Smluvních podmínek na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že nedojde k vyčerpání Kreditu po dobu 3 let od poslední změny zůstatku Kreditu (směrem nahoru i dolů), nevyčerpaný Kredit propadá Provozovateli, tedy Uživatel není oprávněn požadovat vrácení Kreditu ani čerpat služby Provozovatele oproti Kreditu.
 15. Pokud se Uživatel rozhodne pro převedení svého účtu u Provozovatele (dále jen „Přeautorizace“) na jiného Uživatele (tj. Uživatele s jiným identifikačním číslem), pak pro období od okamžiku, kdy Uživatel, který účet převádí, zadá v systému Provozovatele pokyn k Přeautorizaci do okamžiku, kdy uplyne 24 hodin od dokončení Přeautorizace, platí, že:
  1. veškeré obchodní transakce, které budou v tomto období provedeny na převáděném účtu, budou považovány za obchodní transakce realizované ve prospěch Uživatele, na kterého byl účet v rámci Přeautorizace převeden a budou vyúčtovány tomuto novému vlastníkovi účtu;
  2. dluhy vzniklé na účtu v tomto období se převádí na nového vlastníka účtu.
 16. Pokud dochází k převodu Kreditu dle článku Registrace služby Klientská zóna a dobití Kreditu do služby Peněženka odst. 7. těchto Smluvních podmínek nebo k vrácení Kreditu dle článku Registrace služby Klientská zóna a dobití Kreditu do služby Peněženka odst. 11. těchto Smluvních podmínek nebo pokud dochází k převodu učtu Uživatele formou tzv. přeautorizace na Uživatele s jiným identifikačním číslem dle článku Registrace služby Klientská zóna a dobití Kreditu do služby Peněženka odst. 14 těchto Smluvních podmínek, platí, že Provozovatel dobropisuje příslušné daňové doklady a Uživateli vrátí, či dle jeho požadavku převede skutečně vložený Kredit. Uživatel však v důsledku těchto transakcí ztrácí nárok na vrácení či převedení Bonusového Kreditu, a to ve výši, která je v části Bonusový kredit uvedena na konkrétních daňových dokladech, kterých se tyto transakce týkají.

Služby, které je možné hradit prostřednictvím Peněženky

 1. Peněženka slouží výlučně k úhradě služeb Provozovatele, poskytovaných na portálu www.seznam.cz či jiných, Provozovatelem provozovaných internetových serverech, u nichž Provozovatel jako prostředek úhrady umožňuje užití aplikace Peněženka.
 2. Čerpání Kreditu jako jeho výše, interval čerpání apod. se řídí individuálními smluvními podmínkami služby, kterou Uživatel využívá.

Provize z partnerského programu

 1. Pokud Uživateli na základě partnerského programu (https://partner.seznam.cz/) vznikl nárok na provizi a tato provize byla v souladu se smluvními podmínkami partnerského programu https://napoveda.sklik.cz/partner/smluvni-podminky/ Provozovatelem schválena, bude Uživateli schválená provize zobrazena v Klientské zóně: https://klient.seznam.cz/wallet.
 2. Pokud provize v Klientské zóně Partnera dosáhne částky 1.000,- Kč nebo vyšší, je možné ji vyplatit na ověřený bankovní účet Partnera, nebo převést na Kredit v Peněžence Partnera, a to za předpokladu, že došlo současně ke splnění následujících podmínek:
  1. Došlo k autorizaci Partnera v souladu s článkem Registrace služby Klientská zóna a dobití Kreditu do služby Peněženka těchto podmínek;
  2. Došlo k fyzickému ověření Partnera a k zadání bankovního účtu Partnera, tzn., že Uživatel zadal v Klientské zóně ověřovací kód, který obdržel písemně prostřednictvím poštovního doručovatele, v aplikaci Klientská zóna: https://klient.seznam.cz/wallet;
  3. Uživatel zvolil preferovanou formu výplaty Provize, a to vyplacení na ověřený bankovní účet Uživatele nebo převod na Kredit v Peněžence; formu výplaty Provize nelze kombinovat; Provizi lze vyplatit na bankovní účet Uživatele v plné výši nebo převést v plné výši na Kredit v Peněžence.
 3. Bez splnění těchto podmínek není možné s provizí dále nakládat. Tyto údaje slouží k ověření identity Partnera, který je povinen držet tyto údaje po celou dobu trvání spolupráce ve službě Seznam Partner aktualizované dle skutečného stavu. V případě opakovaného odeslání provize z důvodu špatně vyplněných fakturačních údajů, či uvedení špatného čísla bankovního účtu, bude výše provize ponížena o bankovní poplatky, které Provozovatel v souvislosti s vrácenou a opakovanou platbou vynaloží. V případě opakovaného chybného uvedení fakturačních údajů nebo čísla bankovního účtu ze strany Partnera nebude Provize do okamžiku sjednání nápravy vyplacena.
 4. Výše schválené Provize zobrazené v Klientské zóně je základ daně. Pokud dosáhne 1.000,- Kč, lze tuto schválenou Provizi vyplatit. Pro plátce DPH je vystavena faktura přijatá např.: 1.000,- Kč + DPH. Pro neplátce DPH je vystavena faktura přijatá na 1.000,- Kč.
 5. Pokud autorizovaný Uživatel nezvolí jinak, tak nejpozději do 15. v měsíci, bude ve výši schválené Provize a jménem Partnera vystavena Provozovatelem faktura – daňový doklad. V případě preferované volby vyplacení Provize bude faktura zaplacena do data splatnosti uvedeném na faktuře. V případě preferované volby převodu do Kreditu bude faktura započtena proti faktuře – daňovému dokladu, případně proti daňovému dokladu k přijaté záloze, kterou vystaví Provozovatel Partnerovi, a na základě které dojde k navýšení Kreditu.
 6. Uživatel bere odsouhlasením Smluvních podmínek na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že nedojde k vyplacení Provize ani k převodu Provize na Kredit v Peněžence po dobu 3 let od poslední změny zůstatku Provize v souladu s těmito Smluvními podmínkami, zůstatek Provize propadá Provozovateli, tedy Uživatel není oprávněn požadovat výplatu Provize na svůj bankovní účet nebo její přeměnu na Kredit.
 7. Provize a práva a povinnosti Uživatele s ní související se v ostatním řídí vedle těchto Smluvních Podmínek Podmínkami Seznam Partner a dalšími podmínkami schválenými a podepsanými oběma stranami.

Ochrana osobních údajů

 1. Za účelem poskytování služeb Klientská zóna a Peněženka je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů, které tito Uživatelé zadají na službě Klientská zóna a Peněženka (zejména adresné, popisné a fakturační údaje). Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů. Osobní údaje Uživatelů budou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro plnění smluvního vztahu vzniklého mezi nimi a Provozovatelem z využívání služby Klientská zóna a Peněženka, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb Klientská zóna a Peněženka.
 3. Uživatel zároveň tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli e-mailové zprávy či jakákoliv obchodní sdělení, obsahující informace o službách Provozovatele.
 4. Provozovatel se zavazuje, že veškeré informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého účtu, dobití Kreditu ve službě Peněženka poskytne, jakožto veškeré informace o transakcích Uživatele ve službě Klientská zóna a Peněženka, neposkytne třetí straně s výjimkou oficiálních žádostí Policie České republiky, soudů a orgánů veřejné moci oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 5. Provozovatel se dále zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 6. Více informací o nakládání s osobními údaji na straně Provozovatele naleznete na https://www.seznam.cz/ochranaudaju.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Provozovatel deklaruje, že bude služby Klientská zóna a Peněženka provozovat tak, aby byla zajištěna jejich maximální spolehlivost a bezpečnost. Avšak s ohledem na důvody vyšší moci a nemožnost určení příčinné souvislosti s jednáním Provozovatele za možnou vzniklou újmou, Uživatelé souhlasí s tím, že Provozovatel nenese odpovědnost za:
  1. případnou dočasnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost služby Klientská zóna a Peněženka či domény https://klient.seznam.cz;
  2. případný únik informací o Uživatelově Kreditu z důvodů vyšší moci či zneužití přístupu třetí osobou bez přímého zavinění Provozovatele;
  3. neautorizovanou manipulaci s Kreditem v důsledku nedostatečného zabezpečení přístupových údajů ze strany Uživatele;
  4. jakýkoliv jiný následek používání služby Peněženka bez příčinné souvislosti s jednáním Provozovatele.
 2. Provozovatel se zavazuje, že veškeré informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého účtu, dobití Kreditu ve službě Peněženka poskytne, jakožto veškeré informace o transakcích Uživatele ve službě Klientská zóna a Peněženka, neposkytne třetí straně s výjimkou oficiálních žádostí Policie České republiky, soudů a orgánů veřejné moci oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 3. Uživatel je oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním služby Peněženka na třetí stranu jen s předchozím souhlasem a za podmínek Provozovatele.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat nabíjení nebo čerpání Kreditu na účtu Uživatele, pokud dojde k závažnému podezření na pokus o placení odcizenou platební kartou, z důvodu podezření na neoprávněnou manipulaci s přístupovými údaji k uživatelskému účtu, z důvodu podezření na neoprávněnou manipulaci s účtem nebo jiné podezřelé aktivity tímto účtem provedené, nebo pokud dojde k závažnému porušení Smluvních podmínek Uživatelem na některé ze služeb, které jsou hrazeny prostřednictvím Kreditu v Peněžence. Na žádost Uživatele nebo na základě uvážení Provozovatele pak do 1 měsíce od zablokování nabíjení nebo čerpání Kreditu na účtu Uživatele bude částka odpovídající zůstatku Kreditu v souladu s těmito Smluvními podmínkami navrácena na bankovní účet, ze kterého byl Kredit uhrazen, pokud je tento Provozovateli znám, a bude ponížena o případné bankovní a manipulační poplatky dle Sazebníku.
 5. Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, jenž současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti služeb Klientská zóna a Peněženka, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako nedodržení těchto Smluvních podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení dobití Kreditu či odepření poskytnutí služby či zrušení přístupu do služby Klientská zóna a Peněženka. Provozovatel si vyhrazuje možnost omezení takovéto činnosti Uživatele okamžitě s tím, že Uživatelem nabitý Kredit bude Uživateli vrácen zpět na bankovní účet, ze kterého byl Kredit uhrazen, je-li tento Provozovateli znám, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne takovéhoto omezení ze strany Provozovatele. Provozovatel je oprávněn snížit Kredit poukazovaný zpět Uživateli z důvodu porušení Smluvních podmínek o případné bankovní poplatky a manipulační poplatek dle Sazebníku.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Uživateli vznikne, pokud Uživatel nebude včas informován o případných změnách služby Klientská zóna a Peněženka jakéhokoli charakteru pouze proto, že ji pravidelně nevyužívá.
 7. Klientská Zóna umožňuje sdílený přístup mezi jednotlivými účty. Uživatel (který umožnil třetí osobě přístup ke svému účtu nebo kterému byl přístup ke třetímu účtu umožněn) bere na vědomí, pokud této možnosti využije, je plně odpovědný za změny prováděné na sdílených účtech a Provozovatel za případné změny na těchto účtech nenese jakoukoli odpovědnost.
 8. Tyto Smluvní podmínky se řídí platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazné pro obě strany. Uživatel akceptací těchto Smluvních podmínek potvrzuje, že byl s těmito Smluvními podmínkami seznámen v plném rozsahu a zavazuje se jimi řídit.
 9. V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Provozovatel je oprávněn tyto Smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, jakož i Sazebník a užití služby Klientská zóna a Peněženka, a to z technických důvodů či obchodních rozhodnutí na straně Provozovatele. Provozovatel se zavazuje změny těchto Smluvních podmínek Uživateli oznámit prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail používaný pro přihlášení k účtu Uživatele anebo na kontaktní e-mail Uživatele, pokud ho Uživatel v Klientské zóně vyplnil. Jestliže Uživatel nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto smluvní podmínky vypovědět a ukončit užívání služby Klientská zóna a Peněženka, a to do 30 kalendářních dnů od oznámení změny smluvních podmínek, písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na adresu fakturace@firma.seznam.cz. Navrácení zůstatku Kreditu bude poté řešeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
  Pokud Uživatel v termínu do 30 kalendářních dnů od oznámení změny smluvních podmínek výše popsaným způsobem spolupráci neukončí, má se za to, že změnu smluvních podmínek odsouhlasil.
 11. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2020.

Příloha č. 1 – Sazebník poplatků

Bankovní poplatky: dle aktuálního sazebníku příslušné banky
Manipulační poplatek: 50,- Kč
Poplatky za vrácení Kreditu: 21 % z prostředků požadovaných ke vrácení, minimálně však 1.000,- Kč