Podmínky Seznam Grantu

Grantový program společnosti Seznam.cz, a.s., „Seznam Grant pro nevládní neziskové organizace“ (dále Grantový program).

Grantový program je určen zejména pro nevládní neziskové organizace registrované v České republice (tj. spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy dle českého práva). Do Grantového programu se tak mohou registrovat subjekty:

  • Které nejsou založeny primárně za účelem tvorby zisku
  • Jejichž aktivity sledují dosažení konkrétního veřejně prospěšného cíle (např. dobrovolnická činnost, humanitární pomoc, ochrana lidských práv, aktivity v oblasti mládeže, volného času, výchovy a vzdělávání, kultury a umění a dále sociální služby a zdraví, případně péče o životní prostředí)

Grantový program není určen pro žadatele:

  • Kteří se v rámci své činnosti zabývají politikou či náboženstvím
  • Jsou založeni, zřizováni či financováni výlučně státem či jinými veřejnoprávními korporacemi
  • Jsou zřizováni obchodními korporacemi pro plnění jejich CSR strategií či pro jiné charitativní iniciativy obchodních korporací. Společnost Seznam.cz, a.s., ze žadatelů o grant vybere příjemce grantu (dále jen Příjemce Grantu), žádosti budou posuzovány zpravidla 2× ročně

Společnost Seznam.cz, a.s., si vyhrazuje právo výběru Příjemce Grantu na základě vlastního uvážení. Na zařazení do Grantového programu nemají žadatelé právní nárok a společnost Seznam.cz, a.s., není povinna rozhodnutí o vybrání či nevybrání konkrétního žadatele odůvodňovat.

Společnost Seznam.cz, a.s., v rámci svého výběru upřednostní žadatele, kteří transparentním způsobem zveřejňují povinné dokumenty týkající se jejich činnosti a jsou řízeni či zastupováni bezúhonnými osobami ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Žadatelé, jejichž historie či předmět činnosti mohou poškodit mediální obraz či pověst společnosti Seznam.cz, a.s., či společností s ní majetkově propojených, budou z účasti v Grantovém programu vyřazeni.