Pravidla pro Aktuální výzvu

Soutěž Aktuální Sklik výzva: „Vlastní seznamy zákazníků“ bude probíhat od 20. 5. 2024 do 2. 6. 2024. Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se mohou účastnit jednotlivci, agentury nebo freelanceři se správcovským nebo administrátorským přístupem k účtu aktivně inzerujícím ve službě Sklik (dále jen „správce“) a zároveň nespadající pod správu Sklik Standard nebo Sklik Profi.
 • Aby byl správce, respektive jím přihlášený soutěžní účet, zařazen do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • Přihlásit soutěžní účet vyplněním formuláře na internetové adrese (URL) https://o-seznam.cz/reklama/certifikace/vyzva/ a to nejpozději do 2. 6. 2024 do 23:59 hodin.
  • Do soutěže může každý správce přihlásit jen jeden účet klienta.
  • Klient splňuje minimální hranici 200 spárovaných validovaných adres se souhlasem s cílenou reklamou.
  • Pokud již toto cílení v účtu klienta správce aktivně využívá, je nezbytné tento seznam více segmentovat (např. dle tipů pořadatele) nebo vytvořit nový seznam, na který nebylo v minulosti aktivně cíleno.
 • Přihlášením se do soutěže poskytuje správce společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit poskytnutý obsah (inzeráty) a další data k němu vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat vše (zejména fotografie či screeny) pro své marketingové účely, správce zároveň prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.
 • Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těmto osobám.
 • Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do soutěže starší osmnácti let a která splní stanovená pravidla soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti v soutěži.

Průběh a vyhodnocení soutěže

 • Pořadatel soutěže hodnotí nejlepší práci s vybraným cílením a formáty za vybrané období, a to konkrétně v období od 20. 5. 2024 do 2. 6. 2024.
 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • Práce se strukturou a nastavením cílení.
  • Práce s denním limitem kampaně a CPC.
  • Kreativní práce s cílením.
  • Celková optimalizace a efektivita.
 • Vyhodnocení proběhne nejpozději dne 18. 6. 2024.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku, na webu soutěže a výherci budou dále informování e-mailem, k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí dva výherce.

Výherci obdrží následující výhry

 • Certifikát o výhře.
 • Velice zajímavá nepeněžní výhra.
 • Možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu správce či značky na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz (výherce zpracuje a zašle pořadateli článek popisující využití daného cílení u klienta, pořadatel jej dle svého uvážení umístí zejména na blog Seznamu).

Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10 000 Kč včetně zákonné sazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 50 000 Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.