Redakční etický kodex

 1. Účelem vydání redakčního kodexu je stanovení pravidel platných při tvorbě redakčního obsahu, tedy informací nekomerční povahy, jejichž plánování, vznik a publikace je plně v kompetenci dané redakce, a to vždy dle jejího produktového zaměření.
 2. Redakční kodex určuje v rámci přípravy redakčního obsahu rovněž pravidla pro spolupráci redaktorů společnosti Seznam.cz s jinými médii a chování redaktorů a editorů na sociálních sítích.
 3. Redakční kodex je závazný pro všechny redakce společnosti Seznam.cz a pro všechny, kdo se podílejí na zpracování materiálů za účelem přípravy redakčního obsahu, a to bez ohledu na druh jejich právního poměru ke společnosti Seznam.cz (dále jen „redaktoři“).
 4. Redakční kodex navazuje na Etický kodex společnosti Seznam.cz, který upravuje principy etického a protikorupčního chování všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti Seznam.cz. Tyto principy proto nejsou opakovány v tomto redakčním kodexu.

Pravidla našeho přístupu k obsahu

Stavíme na demokratických hodnotách a principech tržní společnosti. V obsahu netolerujeme diskriminaci, potlačování základních práv a svobod, ani propagaci extrémních názorů. Dodržujeme platné právní předpisy a dbáme na práva k autorským dílům.

Práce s informacemi

 1. Zájem našich čtenářů a diváků a jejich právo na informace jsou pro nás při vytváření obsahu vždy na prvním místě. Uvědomujeme si odpovědnost za informace, které předáváme našim čtenářům a divákům. Z tohoto důvodu vždy usilujeme o poskytnutí informací pravdivých, přesných a významově nezkreslených. Nesloužíme zájmům zdrojů informací, například zájmům úřadů, politiků, institucí, obchodních společností či podnikatelů. Vyvíjíme maximální snahu, abychom při předávání redakčních informací čtenářům a divákům byli nezávislí. Dodržujeme obecně platné normy slušného chování, morální a etické zásady.
 2. Ve zpravodajských, informačních materiálech odlišujeme fakta od subjektivních názorů a hodnotících soudů, informace nemanipulujeme.
 3. V publicistických názorových materiálech, jakými jsou komentáře, autorské analýzy či glosy dbáme na to, aby byly svou formou jasně a srozumitelně odlišeny od zpravodajství, přičemž autor názoru je vždy uveden.
 4. Informace, relevantní pro zpravodajství, ověřujeme z více zdrojů. Na jeden zdroj ve zpravodajství spoléháme výjimečně, zpravidla v případech materiálů dodavatelských agentur, u autentických politických vystoupení, projevů, při zveřejnění statistických informací a jiných, ověřitelných zdrojů.
 5. U osob, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, vždy usilujeme o jejich vyjádření pro účely zveřejněného materiálu, je-li to dle okolností daného případu možné a účelné. Tuto možnost se snažíme poskytnout s dostatečným předstihem před zveřejněním. Případná vyjádření dotčených osob zveřejňujeme vždy spolu s negativní informací.
 6. Redaktor se osobě, s níž v rámci práce přichází do přímého kontaktu a chce od ní informace, vždy představí jako novinář nebo redaktor. Odchylky od tohoto pravidla, například pro investigativní práci novináře či prověřování kvality služeb, musí vždy předem schválit šéfredaktor či jím pověřený zástupce.
 7. Zdroji informací redaktor nikdy neplatí. O výjimkách rozhoduje výhradně šéfredaktor nebo jím pověřený zástupce. Redaktoři nepřijímají žádné dary či výhody z důvodů zveřejnění či nezveřejnění informace.
 8. Již zveřejněná informace, která se následně ukáže jako fakticky chybná či nepřesná, je bez odkladu opravena. O uveřejnění opravy je informován šéfredaktor nebo jím pověřený zástupce. Stejně tak jsou tyto osoby informovány o požadavcích na opravu chyby či omluvu od osob, jichž se zveřejněné informace týkaly.
 9. Redaktor je povinen upozornit šéfredaktora nebo jím pověřeného zástupce na materiál, u nějž má dopředu informace, že jeho zveřejnění může provázet riziko soudního či obdobného sporu. Pro takový případ je povinen si uložit do archivu veškeré podklady, z nichž vycházel, zejména záznamy, nahrávky, fotografie aj.
 10. Seznam.cz neposkytuje dopředu redakční materiály k autorizaci. Pokud je o to výslovně požádán, může redaktor dopředu sdělit obecné okruhy otázek, které chce s dotazovanou stranou řešit.

Ochrana soukromí a zdrojů

 1. U osob, o nichž přinášíme informace, respektujeme jejich soukromí. V kontextu zpravodajské práce obecně platí, že veřejně známé osoby požívají menší ochranu soukromí než ostatní občané, a to kvůli jejich odpovědnosti za jednání vůči společnosti a práva společnosti na pravdivé informace o těchto osobách, zejména souvisejí-li s jejich veřejnou funkcí.
 2. Pokud je s ohledem na veřejný zájem či jiný závažný důvod potřeba narušit soukromí osob, musí takový postup předem schválit šéfredaktor nebo jím pověřený zástupce.
 3. Dodržujeme zásadu presumpce neviny. Uvedení jmen obviněných a obžalovaných v případě trestních kauz ve veřejném zájmu je možné, s výjimkou mladistvých obviněných a obžalovaných, jejichž jména nezveřejňujeme. Bez výslovného souhlasu v materiálech neuvádíme jména obětí či příbuzných obětí nebo delikventů.
 4. S výjimkou situace, kdy je to nezbytné pro kontext zveřejňované informace, redaktoři nezdůrazňují náboženské vyznání, rasu, sexuální orientaci a další takové údaje jedince, o kterém informují.
 5. Uvádíme zdroje, ze kterých čerpáme informace. Redaktoři mohou výjimečně v odůvodněných situacích tajit identitu konkrétního zdroje kvůli jeho ochraně nebo z jiného závažného důvodu. Šéfredaktor nebo jím pověřený zástupce v takovém případě může redaktora požádat o sdělení jména zdroje informace a redaktor je povinen mu ji sdělit.
 6. Seznam.cz a jeho redakce při běžné zpravodajské práci nepublikují informace z odposlechů rozhovorů a nevyužívá metod skrytého natáčení respondentů, pokud pořizování či zveřejňování takových záznamů není ve veřejném zájmu nebo pro jejich pořízení či zveřejnění neexistuje jiný závažný důvod. O všech takových případech rozhoduje šéfredaktor nebo jím pověřený zástupce.
 7. Veřejným zájmem či závažným důvodem ke zveřejnění odposlechů či informací z nich je situace, kdy zejména:
  • Orgán činný v trestním řízení má díky odposlechům doklad o důvodném podezření ze spáchání trestného činu, avšak ve věci nekoná.
  • Zveřejnění slouží k prokázání pro společnost jednoznačně nebezpečného jevu.
  • Odposlechy unikly do nepovolaných rukou a staly se předmětem politického či jiného vlivového boje.
  • Odposlechy byly ve veřejném zájmu zveřejněny třetí stranou, nejčastěji redakcí nezávislou na Seznam Zprávách, a staly se předmětem veřejné diskuse.
  • Došlo k ukončení vyšetřování a odposlechy zazněly během řízení před soudem, případně kdy došlo k jinému oficiálnímu zveřejnění odposlechů. Podobně bude veřejný zájem posuzován také v případě dalších informací z tzv. spisového materiálu.

Konflikt zájmů

 1. V případě, že je redaktorovi známo, že by jeho výkon práce mohl provázet jakýkoliv konflikt zájmů, dopředu o tom informuje šéfredaktora nebo jím pověřeného zástupce. Zvláštní pozornost platí pro situace občanské či politické angažovanosti, neboť ta nikdy nesmí vést k poškození dobrého jméno vydavatele. Redaktoři na všechny tyto případy občanské či politické angažovanosti musí písemně upozornit šéfredaktora nebo jím pověřeného zástupce, přičemž ten rozhodne, zda k takové činnosti udělí souhlas.
 2. Pokud mají redaktoři dostat ocenění od institucí, úřadů či jiných subjektů, vždy s předstihem informují svého nadřízeného, a to i v případech, kdy cena není peněžní povahy.
 3. Redaktoři mohou v souvislosti s přípravou materiálů po schválení šéfredaktorem nebo jím pověřeným zástupcem cestovat za peníze státu, vládních i nevládních institucí či neziskových uskupení a výjimečně i na náklady třetích osob, pokud má cesta zpravodajskou hodnotu a její program je dopředu schválený šéfredaktorem nebo jím pověřeným zástupcem. Subjekty, které se na úhradě přípravy materiálů podílejí, jsou vždy informovány, že tento vztah nesmí a nebude mít vliv na nezávislost, pravdivost a úplnost publikovaných informací.
 4. S přímými mediálními konkurenty redaktoři, kteří jsou zaměstnanci Seznam.cz, nikdy nespolupracují. Výjimkou jsou autorské komentáře v materiálech konkurence, které monitorují původní informace Seznam.cz. Pro ostatní média mohou redaktoři tvořit, pokud jsou u materiálů jednoznačně uvedeni jako redaktoři Seznam.cz. Veškeré výjimky z tohoto pravidla, stejně jako konkrétní spolupráci s každou externí redakcí, musí předem písemně povolit šéfredaktor nebo jím pověřený zástupce.

Chování na sociálních sítích

 1. Redaktor si uvědomuje, že jeho vyjádření či názor publikovaný na osobním profilu na sociálních sítích mohou být vnímané jako postoje redakce Seznam.cz. Pro publikování na sociálních sítích proto musí dodržovat stejná pravidla, která platí pro jejich práci obecně. Prostřednictvím osobních profilů nekritizujeme práci redakčních kolegů z konkurenčních médií.
 2. Redaktoři nesmí na sociálních sítích či internetových diskusích vystupovat pod cizí identitou, s výjimkou situací, kdy je skrytá identita prostředkem pro získávání či ověřování jinak nedostupných informací. Takovou aktivitu dopředu schvaluje šéfredaktor nebo jím pověřený zástupce.
 3. Chce-li redaktor využít v práci informace zveřejněné na sociálních sítích, snaží se je ověřit i z jiného zdroje. Pokud to nejde, lze je publikovat s uvedením, že jde o informace z konkrétní sociální sítě.
 4. V obecných zásadách práce se sociálními sítěmi a využívání komentářů z nich dodržují redaktoři všeobecná pravidla, nastavená pro práci se sítěmi ve společnosti Seznam.cz.

Platnost a dodržování redakčního kodexu

 1. Všichni redaktoři berou platnost a závaznost redakčního kodexu Seznam.cz na vědomí a jsou povinni jej ve všech ohledech dodržovat.
 2. Porušení redakčního kodexu může být důvodem pro ukončení spolupráce s redaktorem. V případě redaktora/zaměstnance se redakčního porušení považuje za porušení pracovních povinností.