Podmínky Sklik Ověření

Základní typ spolupráce, který má celou řadu výhod.

Programy Certifikace a Ověření se do konce roku 2024 řídí současnými podmínkami, které naleznete níže. Od 1. 1. 2025 vstoupí v platnost podmínky nové, které jako s hodnoceným obdobím pracují s předchozím kalendářním rokem, tj. celým rokem 2024 a proto vám je zpřístupňujeme již nyní.

Podmínky platné od 1. 1. 2025

Ověření získává Agentura či freelancer (dále jen „Subjekt“), který splní všechny níže uvedené podmínky.

Kvantitativní podmínky

 1. Subjekt, který se za uplynulý kalendářní rok zařadil mezi top 21–220 Subjektů z pohledu nejvyšších obratů v reklamním systému Sklik za spravované klienty. Obratem se pro tyto účely rozumí součet obratů v částkách bez DPH v reklamním systému Sklik za všechny spravované klienty za období od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku, za který se výše obratů hodnotí. Počínaje 1. 7. 2024 se do celkového obratu Subjektu započítává i investice jejich klientů do Zboží.cz, ale pouze v případě, že existuje přiřazení (propojení) provozovny do Sklik účtu klienta, který je součástí clientlistu Subjektu.
 2. Pokud Subjekt spravuje klientovi zároveň Sklik i Zboží.cz, vzniká mu povinnost spojit účty Sklik a Zboží.cz minimálně na úrovni propojení statistik provozovny Zboží.cz do Skliku nebo na vyšší úroveň Nastavení cen za proklik prostřednictvím Skliku.
 3. V případě odmítnutí Ověření Subjektem je Ověření nabídnuto následujícímu Subjektu v pořadí 221 a dále, který dosáhl nejvyšších obratů a není v daný moment Ověřený.
 4. V případě vzniku nového Subjektu se tento Subjekt musí ke spolupráci v rámci Ověření přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře. Ode dne přihlášení se započítává obrat Subjektu pro zařazení do Ověření.
 5. Ověření je udělováno na období jednoho kalendářního roku. Po jeho uplynutí dochází k opakovanému vyhodnocení, které potvrzuje znovuzvolené nebo určuje nově zvolené Subjekty zařazené do partnerství Ověření.
 6. Ověřené Subjekty budou kontaktovány a zveřejněny na webu Spolupráce vždy nejpozději do 31. ledna na základě výsledků za předchozí kalendářní rok.
 7. Ověřené Subjekty se automaticky účastní Ankety Agenturní spolupráce roku.

Pravidla pro clientlist

 1. Clientlist je tvořen automaticky 1. den v kalendářním měsíci podle hlavního správcovského účtu Subjektu (zahrnován též agenturní účet či MCC účet) Subjektu a také podle jeho přístupu do účtů klientů v roli Správce kampaní či Administrátora účtu. Přístup Reportéra statistik neslouží pro vykazování klientů do clientlistu. Pokud existuje u klienta několik hlavních správcovských účtů Subjektů, přiřazuje se klient do clientlistu Subjektu podle nejstaršího přístupu.
 2. Subjekt svým hlavním účtem v roli Správce kampaní či Administrátora účtu má nastavený přístup pouze do účtů klientů, které aktivně spravuje.
 3. V případě vzniku nového hlavního správcovského účtu Subjektu vzniká oznamovací povinnost poskytnutí této informace svému konzultantovi Sklik nebo jinému kontaktu ve společnosti Seznam.cz, a to nejpozději do 8 dnů od vzniku tohoto nového hlavního správcovského účtu Subjektu.

Kvalitativní podmínky

 1. Aby měl Subjekt transparentní přístup ke svým klientům, musí splňovat níže uvedené body.
  • Klienti pod správou Subjektu mají přístup (login a heslo) do svých Sklik účtů.
  • Subjekt prohlašuje, že klientovi poskytuje pravdivé a úplné (tj. všechny v účtu dostupné) statistiky Sklik účtu, ze kterého jsou vedeny kampaně ve prospěch webových stránek klienta, a to buď pravidelně nebo obratem na jeho žádost.
  • Klienti mají možnost si po ukončení spolupráce se Subjektem účet převzít pro další použití do své správy, pokud smlouva mezi klientem a Subjektem výslovně nezmiňuje, že je účet vlastnictvím Subjektu.
  • Fakturační údaje Sklik účtu jsou nastavené na IČO klienta.
 2. Subjekt se zavazuje mít přiřazený hlavní správcovský účet (též nazývaný agenturní účet či MCC účet) pouze do účtů klientů, kterým spravuje jejich kampaně.
 3. Ověřené Subjekty vzdělávají své správce PPC kampaní.
  • PPC specialisté mají možnost účastnit se školení a workshopů Skliku pořádaných společností Seznam.cz, s tím, že se musí alespoň vlastního výbě 1 specialita zúčastnit minimálně 1 školení nebo workshopu.
  • Kontaktní osoby na straně Subjektu jsou povinny předávat na své PPC specialisty novinky a jiné zprávy týkající se chodu Skliku, které jsou jim ze strany společností Seznam.cz zasílány.
 4. Ověřený Subjekt má aspoň 3 aktivní klienty ve správě.
  • Klientem se rozumí jedno IČO. Více Sklik účtů od jedné společnosti (IČO) nepovažujeme za více klientů.

Ostatní

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo na okamžité odebrání certifikátu Subjektu, a to v následujících případech.

 • Subjekt je netransparentní vůči klientovi.
 • Subjekt opakovaně odmítl kontakt s konzultanty Skliku nebo jinými zástupci společnosti Seznam.cz.
 • Neplnění kvalitativních nebo kvantitativních podmínek ze strany Subjektu.
 • Opakované nedodržení domluvených postupů Subjektu s klienty.
 • Poškozování obchodních zájmů společnosti Seznam.cz.
 • Poškozování dobrého jména společnosti Seznam.cz.

Ověřením získáváte

 • Přímý kontakt na konzultanta.
 • Profil v přehledu Ověřených agentur a freelancerů.
 • Předávání vědomostí pro vyšší účinnost kampaní.
 • Možnost účastnit se konferencí a školení pořádaných ze strany společnosti Seznam.cz.

Současné podmínky Ověření

Ověření získává Agentura či freelancer (dále jen „Subjekt“), který splní všechny níže uvedené podmínky.

Kvantitativní podmínky

 1. Minimální měsíční obrat na službě Sklik je 50 000 Kč bez DPH, počítáno jako průměr za měsíc za uplynulý kalendářní kvartál.
 2. Subjekt má alespoň 3 aktivní klienty ve správě.
  • Klientem rozumíme jedno IČO. Více Sklik účtů od jedné společnosti (IČO) nepovažujeme za více klientů.
  • Klienta nepovažujeme za klienta Subjektu, pokud v době zaslání seznamu klientů nemá Subjekt přístup do účtu jako Administrátor účtu nebo Správce kampaní.
  • Jeden klient může být započítán pouze jednomu Subjektu.
  • Pokud dojde k převodu klienta mezi Subjekty v průběhu kalendářního měsíce, rozdělujeme investice tak, aby každý Subjekt získal částku odpovídající době, po kterou účet klienta spravoval.
  • V případě, že se o klientův účet stará více Subjektů, je klient započten Subjektu, který je hlavním dodavatelem služeb správy kampaní Sklik.

Kvalitativní podmínky

Aby měl Subjekt transparentní přístup ke svým klientům, musí splňovat níže uvedené body.

 • Subjekt aktivně komunikuje se svým konzultantem a spolupracuje na rozvoji Sklik účtů.
 • Do 7. dne v kalendářním měsíci Subjekt pravidelně aktualizuje seznam aktivně spravovaných klientů v Skliku (clientlist).
 • Klienti pod správou Subjektu mají přístup (login a heslo) do svých Sklik účtů.
 • Subjekt prohlašuje, že klientovi poskytuje pravdivé a úplné statistiky z Sklik účtu.
 • Klienti mají možnost si po ukončení spolupráce se Subjektem účet převzít pro další použití do své správy, pokud smlouva mezi klientem a Subjektem výslovně nezmiňuje, že je účet vlastnictvím Subjektu.
 • Fakturační údaje Sklik účtu jsou nastavené na IČO klienta.

Kvantitativní podmínky Ověření Zboží.cz

Aby měl Subjekt transparentní přístup ke svým klientům, musí splňovat níže uvedené body.

 1. Minimální měsíční obrat na službě Zboží.cz je 5 000 Kč bez DPH, počítáno z měsíčního průměru spendu klientů za uplynulý kalendářní kvartál.
 2. Subjekt má alespoň 3 aktivní klienty ve správě (dle seznamu klientů).
  • Klientem rozumíme jedno IČO. Více Zboží.cz účtů od jedné společnosti (IČO) nepovažujeme za více klientů. Stejně tak i více e-shopů jedné společnosti (IČO) není považováno za více klientů.
  • Klienta nepovažujeme za klienta Subjektu, pokud v době zaslání seznamu klientů nemá Subjekt přístup do účtu jako Administrátor účtu nebo Správce kampaní. o Jeden klient může být započítán pouze jednomu Subjektu.
  • Pokud dojde k převodu klienta mezi Subjekty v průběhu kalendářního měsíce, rozdělujeme investice tak, aby každý Subjekt získal částku odpovídající době, po kterou účet klienta spravoval.
  • V případě, že se o klientův účet stará více Subjektů, je klient započten Subjektu, který je hlavním dodavatelem služeb správy kampaní na Zboží.cz.

Kvalitativní podmínky Ověření Zboží.cz

Aby měl Subjekt u svých klientů nastaveno základní nastavení Zboží.cz, musí splňovat níže uvedené body.

 1. Každý kalendářní měsíc nejpozději do 7. dne v měsíci Subjekt poskytne informace (clientlist) o aktuálně aktivně spravovaných klientech.
 2. Optimalizace XML feedu
  • Funkční XML feed pro Zboží.cz.
  • Aktivní práce s tagy PRODUCTNAME a PRODUCT.
  • CATEGORYTEXT dle struktury Zboží.cz u většiny položek.
  • Je využívána doplňující informace EXTRA_MESSAGE (pokud e-shop tuto možnost nabízí).
 3. Vložený konverzní kód
  • Implementace Standardního konverzního kódu.
  • Pokud není možné implementovat Standardní konverzní kód, tak je nutná alespoň implementace Omezeného konverzního kódu.
 4. Nastavení ceny dopravy a výdejních míst
  • Nastavení ceny dopravy a výdejních míst z administrace Zboží.cz, případně z XML feedu.
  • Nastavení všech dostupných možností dopravy a výdejních míst, které e-shop nabízí.
 5. Aktivní bidovací strategie
  • Nastavení, spravování a vyhodnocování určité bidovací strategie.
  • Využívání interních či externích nástrojů pro nastavení cen prokliku.
 6. Aktivní zapracování novinek Zboží.cz
  • Aktivní získání novinek služby Zboží.cz z komunikačního kanálu Ověření Zboží.cz.
  • Zapracovávání těchto novinek do kampaní klienta.
 7. Doplňující nastavení
  • Propojení Zboží.cz se službou Sklik (pro možnost využití Produktové inzerce na Seznamu, Dynamického banneru a Dynamického retargetingu).
  • Vložené LOGO pro Zboží.cz a Sklik.

Ostatní

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo na okamžité odebrání Ověření Subjektu v následujících případech.

 • Subjekt je netransparentní vůči klientovi.
 • Subjekt opakovaně odmítl kontakt s konzultanty Skliku a Zboží.cz nebo jinými zástupci společnosti Seznam.cz.
 • Neplnění kvalitativních nebo kvantitativních podmínek ze strany Subjektu.
 • Opakované nedodržováním domluvených postupů Subjektu s klienty.
 • Poškozování obchodních zájmů společnosti Seznam.cz.
 • Poškozování dobrého jména společnosti Seznam.cz.

Ověřením získáváte

 • Přímý kontakt na konzultanta.
 • Profil v přehledu Ověřených agentur/freelancerů.
 • Předávání know-how pro zvýšení efektivity kampaní.
 • Možnost účastnit se konferencí a školení pořádaných ze strany společnosti Seznam.cz.