Podmínky Sklik Certifikace

Nejvyšší dosažitelný stupeň spolupráce, který vám přinese nejvíce výhod.

Programy Certifikace a Ověření se do konce roku 2024 řídí současnými podmínkami, které naleznete níže. Od 1. 1. 2025 vstoupí v platnost podmínky nové, které jako s hodnoceným obdobím pracují s předchozím kalendářním rokem, tj. celým rokem 2024 a proto vám je zpřístupňujeme již nyní.

Podmínky platné od 1. 1. 2025

Certifikaci získává Agentura či freelancer (dále jen „Subjekt“), který splní všechny níže uvedené podmínky.

Kvantitativní podmínky

 1. Subjekt, který se za uplynulý kalendářní rok zařadil mezi top 20 Subjektů z pohledu nejvyšších obratů v reklamním systému Sklik za spravované klienty. Obratem se pro tyto účely rozumí součet obratů v částkách bez DPH v reklamním systému Sklik za všechny spravované klienty za období od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku, za který se výše obratů hodnotí. Počínaje 1. 7. 2024 se do celkového obratu Subjektu započítává i investice jejich klientů do Zboží.cz, ale pouze v případě, že existuje přiřazení (propojení) provozovny do Sklik účtu klienta, který je součástí clientlistu Subjektu (viz. bod 2).
 2. Pokud Subjekt spravuje klientovi zároveň Sklik i Zboží.cz, vzniká mu tím povinnost spojit účty Sklik a Zboží.cz minimálně na úrovni propojení statistik provozovny Zboží.cz do Skliku nebo na úroveň Nastavení cen za proklik prostřednictvím reklamního systému Sklik.
 3. V případě odmítnutí Certifikace Subjektem je Certifikace nabídnuta následujícímu Subjektu v pořadí 21 a dále, který dosáhl nejvyšších obratů a není v daný moment Certifikován.
 4. Certifikaci může získat pouze Subjekt spolupracující v programu, který dříve dosáhl úrovně Certifikace nebo Ověření. V případě vzniku nového Subjektu se tento Subjekt musí ke spolupráci v rámci Certifikace přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře. Ode dne přihlášení se započítává obrat Subjektu pro zařazení do Certifikace.
 5. Certifikace je udělována na období jednoho kalendářního roku. Po jeho uplynutí dochází k opakovanému vyhodnocení, které potvrzuje znovuzvolené nebo určuje nově zvolené Subjekty zařazené do partnerství Certifikace.
 6. Certifikované Subjekty budou kontaktovány a zveřejněny na webu Spolupráce vždy nejpozději do 31. ledna na základě výsledků za předchozí kalendářní rok.
 7. Certifikované Subjekty se automaticky účastní ankety Agenturní spolupráce roku.

Pravidla pro clientlist

 1. Clientlist je tvořen automaticky 1. den v kalendářním měsíci podle hlavního správcovského účtu Subjektu (zahrnován též agenturní účet či MCC účet) a také podle jeho přístupu do účtů klientů v roli Správce kampaní či Administrátora účtu. Přístup Reportéra statistik neslouží pro vykazování klientů do clientlistu. Pokud existuje u klienta několik hlavních správcovských účtů Subjektů, přiřazuje se klient do clientlistu Subjektu podle nejstaršího přístupu.
 2. Subjekt svým hlavním účtem v roli Správce kampaní či Administrátora účtu má nastavený přístup pouze do účtů klientů, které aktivně spravuje.
 3. V případě vzniku nového hlavního správcovského účtu Subjektu vzniká oznamovací povinnost poskytnutí této informace svému konzultantovi Sklik nebo jinému kontaktu ve společnosti Seznam.cz, a to nejpozději do 8 dnů od vzniku tohoto nového hlavního správcovského účtu Subjektu.

Kvalitativní podmínky

 1. Aby měl Subjekt transparentní přístup ke svým klientům, musí splňovat níže uvedené body.
  • Klienti pod správou Subjektu mají přístup (login a heslo) do svých Sklik účtů.
  • Subjekt prohlašuje, že klientovi poskytuje pravdivé a úplné (tj. všechny v účtu dostupné) statistiky Sklik účtu, ze kterého jsou vedeny kampaně ve prospěch webových stránek klienta a to buď pravidelně nebo obratem na jeho žádost.
  • Klienti mají možnost si po ukončení spolupráce se Subjektem účet převzít pro další použití do své správy, pokud smlouva mezi klientem a Subjektem výslovně nezmiňuje, že je účet vlastnictvím Subjektu.
  • Fakturační údaje Sklik účtu jsou nastavené na IČO klienta.
 2. Subjekt se zavazuje mít přiřazený hlavní správcovský účet (též nazývaný agenturní účet i MCC účet) pouze do účtů klientů, kterým spravuje jejich kampaně.
 3. Certifikované Subjekty vzdělávají své správce PPC kampaní.
  • PPC specialisté mají možnost účastnit se školení a workshopů Skliku pořádaných společností Seznam.cz, s tím, že se alespoň 1 PPC specialista z dané agentury musí v období, kdy je Subjekt v programu Sklik Certifikace, zúčastnit minimálně 1 školení nebo workshopu dle vlastního výběru.
  • Kontaktní osoby na straně Subjektu jsou povinny předávat na své PPC specialisty novinky a jiné zprávy týkající se chodu Skliku, které jsou jim ze strany společnosti Seznam.cz zasílány.
 4. Subjekt je schopen akvizice nových klientů, s tím že veřejně prezentuje, např. na svém webu, schopnost přijmout nového klienta pod svou správu.

Ostatní

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo na okamžité odebrání certifikátu Subjektu, a to v následujících případech.

 • Subjekt je netransparentní vůči klientovi.
 • Subjekt opakovaně odmítl kontakt s konzultanty Skliku nebo jinými zástupci společnosti Seznam.cz.
 • Neplnění kvalitativních nebo kvantitativních podmínek ze strany Subjektu.
 • Opakované nedodržení domluvených postupů Subjektu s klienty.
 • Poškozování obchodních zájmů společnosti Seznam.cz.
 • Poškozování dobrého jména společnosti Seznam.cz.

Certifikací získáváte

 • Webový certifikát od společnosti Seznam.cz prokazující vaše schopnosti.
 • Odborníka ze společnosti Seznam.cz, který vám bude k dispozici pro konzultace a rozvojové tipy týkající se Sklik kampaní klienta.
 • Pravidelná školení systému Sklik a jeho novinek.
 • Nadstandardní data a reporty pro své klienty.

Současné podmínky Certifikace

Certifikaci získává Agentura či freelancer (dále jen „Subjekt“), který splní všechny níže uvedené podmínky.

Kvantitativní podmínky

 1. Minimální měsíční obrat je 1 000 000 Kč bez DPH, počítáno jako průměr za měsíc za uplynulý kalendářní kvartál.
  • Nepočítá se Sklik účet klienta připojený pod Sklik účet, který využívá Subjekt pro přístupy do Sklik účtů klientů, ale účet uvedený v zaslaném clientlistu.
  • Klient může být započítán pouze 1 Subjektu.
   • V případě převodu mezi Subjekty v průběhu kalendářního měsíce se započte tomu Subjektu, který ho zaslal na začátku kalendářního měsíce v clientlistu.
   • V případě, že jeden Subjekt inzerci klienta hradí a druhý Subjekt kampaně fyzicky spravuje, je klient započítán ve prospěch Subjekt, který kampaně fyzicky spravuje.
 2. Subjekt musí mít alespoň 10 aktivních klientů dle clientlistu.
  • Nepočítá se Sklik účet klienta připojený pod Sklik účet, který využívá Subjekt pro přístupy do Sklik účtů klientů, ale účet vykázaný v zaslaném clientlistu.
  • Klient může být započítán pouze 1 Subjektu.
   • V případě převodu mezi Subjekty v průběhu kalendářního měsíce se započte tomu Subjektu, který ho zaslal na začátku kalendářního měsíce v clientlistu.
   • V případě, že jeden Subjekt inzerci klienta hradí a druhý Subjekt kampaně fyzicky spravuje, je klient započítán ve prospěch Subjektu, který kampaně fyzicky spravuje.
  • Klientem rozumíme jedno IČO. Více Sklik účtů jedné společnosti (IČO) nepovažujeme za více klientů.
 3. Subjekt musí mít alespoň 2 aktivní PPC specialisty dle clientlistu.
  • PPC specialistou se rozumí zaměstnanec Subjektu nebo jeho spolupracovník (který však jménem Subjektu vystupuje), který kampaně klientů, u nichž je v clientlistu uvedený, fyzicky spravuje a je možné se na něj obrátit ohledně konzultací.
  • Za PPC specialistu nepovažujeme account managery, plannery apod., pokud kampaně klientů fyzicky nespravují.

Pravidla pro clientlist

 1. Clientlist se prostřednictvím e-mailu v předem domluveném formátu zasílá jednou za kvartál, a to do konce posledního měsíce příslušného kvartálu. Adresátem je kontaktní osoba ve společnosti Seznam.cz, která zodpovídá u daného Subjektu za Sklik.
 2. Subjekt v okamžiku zaslání clientlistu prohlašuje klienta ze své strany za aktivně spravovaného.
 3. U každého klienta je uvedeno jméno, e-mailový a telefonní kontakt na tyto osoby.
  • PPC specialistu, který kampaně fyzicky spravuje.
  • Account managera, osobu, která je v kontaktu se zodpovědnou osobou na straně klienta.
  • Zodpovědná osoby na straně klienta.
 4. Klienta nepovažujeme za klienta Subjektu, pokud v době zaslání clientlistu nemá Subjekt do účtu klienta přístup (pro čtení a zápis) nebo přístup prostřednictvím agenturní vazby.

Kvalitativní podmínky

 1. Aby měl Subjekt transparentní přístup ke svým klientům, musí splňovat níže uvedené body.
  • Klienti Certifikovaných Subjektů mají přístup (login a heslo) do svých Sklik účtů.
  • Subjekt prohlašuje, že klientovi poskytuje pravdivé a úplné (tj. všechny v účtu dostupné) statistiky Sklik účtu, ze kterého jsou vedeny kampaně ve prospěch webových stránek klienta, a to buď pravidelně, nebo obratem na jeho žádost.
  • Klienti mají možnost si po ukončení spolupráce se Subjektem účet převzít pro další použití do své správy, pokud smlouva mezi klientem a Subjektem výslovně nezmiňuje, že je účet vlastnictvím Subjektu.
  • Fakturační údaje Sklik účtu jsou nastavené na IČO klienta.
 2. Subjekt se zavazuje do konce posledního měsíce v daném kalendářním kvartále zaslat aktuální clientlist.
 3. Certifikované Subjekty vzdělávají své správce PPC kampaní.
  • PPC specialisté mají možnost účastnit se školení a workshopů Skliku pořádaných společností Seznam.cz, s tím, že se musí zúčastnit minimálně 1 školení nebo workshopu dle vlastního výběru.
  • Kontaktní osoby na straně Subjektu jsou povinny předávat na své PPC specialisty novinky a jiné zprávy týkající se chodu Skliku, které jsou jim společností Seznam.cz zasílány.
 4. Subjekt je schopen akvizice nových klientů, s tím že veřejně prezentuje, např. na svém webu, schopnost přijmout nového klienta pod svou správu.

Ostatní

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo na okamžité odebrání certifikátu Subjektu, a to v následujících případech.

 • Subjekt je netransparentní vůči klientovi.
 • Subjekt opakovaně odmítl kontakt s konzultanty Skliku nebo jinými zástupci společnosti Seznam.cz.
 • Neplnění kvalitativních nebo kvantitativních podmínek ze strany Subjektu.
 • Opakované nedodržení domluvených postupů Subjektu s klienty.
 • Poškozování obchodních zájmů společnosti Seznam.cz.
 • Poškozování dobrého jména společnosti Seznam.cz.

Certifikací získáváte

 • Webový certifikát prokazující vaše schopnosti od společnosti Seznam.cz.
 • Odborníka ze společnosti Seznam.cz, který se bude věnovat pouze vám.
 • Pravidelná školení systému Sklik a jeho novinek.
 • Nadstandardní data a reporty pro své klienty.