Pravidla Agenturní spolupráce roku

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto Pravidel Ankety (dále jen „Pravidla“) je úprava právního vztahu mezi účastníky a pořadatelem ankety „Agenturní spolupráce roku 2023“ (dále jen „Anketa“).
 2. Pořadatelem a vyhlašovatelem Ankety je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685 (dále jen „Pořadatel“).
 3. Anketa nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, v platném znění.
 4. Anketa je zveřejněna, vyhlášena a propagována na internetu, a to na internetových stránkách Pořadatele a účtech Pořadatele na sociálních sítích Facebook, Instagram, X a LinkedIn (dále jen „Zveřejnění Ankety“). Anketa není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována, ani jinak spravována sociálními sítěmi Facebook, Instagram, X a LinkedIn, ani jejich provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook, Instagram, X a LinkedIn nevznikají ve spojení s Anketou žádná práva ani povinnosti, a to ani vůči jejím účastníkům. Úplné znění Pravidel je zveřejněno na webových stránkách Pořadatele.
 5. Pořadatel předpokládá Zveřejnění Ankety v průběhu března 2024.
 6. Anketa probíhá na území České republiky od okamžiku Zveřejnění Ankety do vyhlášení výherců (dále jen „Termín Ankety“).
 7. Předmětem Ankety je hodnocení reklamních kampaní, růstu či využití inovativních postupů účastníky Ankety za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Hodnocené období“) v následujících kategoriích.
  1. Cross-mediální spolupráce
  2. Skokan roku
  3. Absolutní Skokan roku
  4. Obsahová spolupráce roku
  5. Audio spolupráce roku
  6. Videokampaň roku
  7. Programatická spolupráce roku
  8. CSR kampaň roku
  9. Offline kampaň roku

(dále společně nebo jednotlivě jen „Kategorie“).

Účastníci Ankety

 1. Účastníkem Ankety pro Kategorie uvedené v čl. I. odst. 7. písm. a) až i) těchto Pravidel je každá agentura nebo agenturní skupina, která v Hodnoceném období spolupracovala s Pořadatelem. Pro tyto Kategorie jsou účastníci do Ankety zařazeni automaticky, registrace ani jiný úkon účastníka směřující k účasti v Anketě není vyžadován.
 2. Účastníkem Ankety pro Kategorii uvedenou v čl. I. odst. 7 písm. h) těchto Pravidel může být také agentura nebo agenturní skupina nespolupracující s Pořadatelem, a to na základě nominace. Účastníky Ankety pro tuto kategorii je možné v průběhu Termínu Ankety nominovat prostřednictvím e-mailu nominace@agsr.cz. Nominace musí obsahovat označení nominované agentury nebo agenturní skupiny a označení projektu, za který je do Ankety nominována.

(účastníci Ankety dle čl. II. odst. 1 a odst. 2 dále společně jako „Účastníci“ nebo jednotlivě jako „Účastník“).

Výherci

 1. Na základě subjektivního hodnocení devítičlenné poroty složené z odborných garantů určených Pořadatelem pro každou z Kategorií bude z Účastníků vybráno celkem devět výherců Ankety, a to pro každou Kategorii po jednom výherci (dále společně jen „Výherci“ a jednotlivě jen „Výherce“).
 2. Vyhlášení Výherců proběhne 26. září 2024 na konferenci Seznam fórum v DOX+ (dále jen „Vyhlášení Výherců“). Účastníci budou informováni o přesném termínu a způsobu Vyhlášení Výherců nejpozději 30 dnů předem.
 3. Výherce předá prostřednictvím Pořadatele neziskové organizaci, uvedené pro danou Kategorii níže, dar ve formě kreditu ve výši 50 000 Kč bez DPH k čerpání ve službě Sklik provozované Pořadatelem (dále jen „Dar“).
 4. Pořadatelem byly pro jednotlivé Kategorie vybrány tyto neziskové organizace.
  1. Cross-mediální spolupráce: Moment
  2. Skokan roku: Nadační fond Muži proti rakovině
  3. Absolutní skokan roku: Eda
  4. Obsahová spolupráce roku: Cesta domů
  5. Audio spolupráce roku: Konto bariéry
  6. Videokampaň roku: Projekt Šance
  7. Programatická spolupráce roku: Dětské krizové centrum
  8. CSR kampaň roku: Srdcem Robinson
  9. Offline kampaň roku: Replug me

(dále společně jen „Obdarovaní“ nebo jednotlivě jen „Obdarovaný“).

 1. Dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy uzavřené mezi Obdarovaným a Pořadatelem. Na poskytnutí Daru není právní nárok. Dar není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherce ani Obdarovaný nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Anketě ani na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele.
 2. V případě, že se Výherce nezúčastní Vyhlášení Výherců a pořadateli se nepodaří Výherce kontaktovat ani do 30 dnů ode dne Vyhlášení Výherců, nárok Výherce na výhru, tj. poskytnutí Daru příslušnému Obdarovanému, zanikne.
 3. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat s Účastníky, kteří se nestanou Výherci, ani jakýmkoli způsobem odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky Ankety.

Ochrana osobních údajů

 1. Za účelem nominace agentury nebo agenturní skupiny do Ankety „Agenturní spolupráce roku 2023“ dostupné na internetové adrese (URL) https://o-seznam.cz/reklama/agsr/ (dále jen „Služba“) v Kategorii dle čl. I. odst. 7 písm. h) těchto Pravidel (tj. Corporate Social Responsibility (CSR) kampaň roku) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) prostřednictvím e-mailu Pořadatele nominace@agsr.cz je Pořadatel jako provozovatel Služby oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Pořadateli v rámci užívání Služby.
 2. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Pořadatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to pro zařazení Uživatelovy nominace do Ankety a následnou související komunikaci.
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel používá Službu, a jejíž smluvní stranou je Uživatel jako subjekt osobních údajů.
 4. Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
 5. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Pořadatele, a to v příslušné sekci.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o změně Termínu Ankety, včetně možnosti Anketu i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Pravidla změnit. Změna Pravidel je účinná od okamžiku jejího zveřejnění na webových stránkách Pořadatele.
 3. Pořadatel je oprávněn vyřadit z Ankety, a to i bez předchozího upozornění, Účastníka, který poruší tato Pravidla a další podmínky specifikované ve Zveřejnění Ankety, obecně závazné právní předpisy, dobré mravy či poškodí dobré jméno Pořadatele, případně vybraných Obdarovaných nebo u kterého bude mít Pořadatel na takové porušení důvodné podezření.