Pravidla pro Celoroční výzvu

Soutěž „Celoroční Sklik výzva 2024“ bude probíhat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se mohou účastnit všechny agentury, které jsou zapojené v programu ověřené agentury (dále jen „OA“).
 • Aby byla OA zařazena do soutěže, je nutné splnit následující podmínky:
  • Splnění alespoň jednoho kvartálního úkolu z těch, které budou zveřejňované kvartálně na internetové adrese (URL) https://o-seznam.cz/reklama/certifikace/vyzva/, a jeho přihlášení do soutěže řádným vyplněním a odesláním formuláře.
 • Přihlášením se do soutěže poskytuje správce společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit poskytnutý obsah (inzeráty) a další data k němu vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat vše (zejména fotografie či screeny) pro své marketingové účely, správce zároveň prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.
 • Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těmto osobám.
 • Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do soutěže starší osmnácti let a která splní stanovená pravidla soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti v soutěži.

Průběh a vyhodnocení soutěže

 • Vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant Sklik, specialista Sklik) dle následujících kritérií:
  • Vyhrává OA, která nasbírá celkově nejvíce bodů, body se dají sbírat ve dvou kategoriích a to „průběžná optimalizace“ a pak „samostatné kvartální úkoly“ součet těchto bodů určí vítěze, k tomu se uvádí, že:
   • „Průběžná optimalizace“ znamená počet celkem nasbíraných bodů z kategorie průběžného hodnocení agentur podle využívání jednotlivých cílení, formátů a celkové optimalizace účtu pod správou agentury.
   • „Samostatné kvartální úkoly“ znamená vyhodnocení plnění kvartálních úkolů z internetové adresy (URL) https://o-seznam.cz/reklama/certifikace/vyzva/ a následný zisk bodů odpovídajících takto zadaným úkolům.
 • Vyhodnocení proběhne v roce 2025 v datu předem určeném pořadatelem soutěže.
 • Výsledky budou zveřejněny na Facebooku, na webu soutěže, blogu společnosti Seznam.cz a výherci budou dále informování e-mailem, k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas.
 • Pořadatel určí tři výherce.

Výherci obdrží následující výhry

1. místo

 • Certifikát o výhře.
 • Speciální nepeněžní výhru, jejíž podoba bude zveřejněna na Sklik Expert fórum 2024.
 • Možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu OA na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz.

2. a 3.místo

 • Certifikát o výhře.
 • Velice zajímavá nepeněžní výhra.
 • Možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu OA na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz.

Pro informaci pořadatel uvádí, že výhra může být předmětem daně z příjmů a OA je povinna sama zajistit případné zdanění výhry.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit vpenězích. Na náhradu nákladů spojených súčastí vsoutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.